BranschEnergi

Energiområdet har under senare tid kommit i tydligt fokus och energisektorns aktörer möts av nya krav från flera olika håll.

Globalisering, EU-samarbetet, klimatförändringar, alternativa energikällor, skattelagstiftning, nya ekonomiska instrument, samhällsaspekter i form av krav på trygg el- och värmeförsörjning och den tekniska utvecklingen påverkar alla aktörer inom energisektorn och ställer krav på anpassning.

Mannheimer Swartlings branschgrupp för energi består av ett antal advokater och biträdande jurister och finns representerad vid samtliga av byråns kontor. Gruppen fokuserar på energibranschen i vid mening, alltså produktion, distribution, marknadsföring och försäljning av olja, gas, el, värme och kyla samt anknytande frågor. Inom dessa områden har våra medarbetare en vid och djup erfarenhet om de flesta frågor som berör företag verksamma inom energibranschen.

Gruppen har en bred kompetens inom regulatoriska frågor, inklusive tillstånd och anmälan enligt miljöbalken och tillstånd grundade på EU-rättsakter. Läs mer här.

Gruppen har en särskild kompetens inom energitvistområdet och anlitas regelbundet som ombud i större internationella tvister rörande bland annat omförhandling av gasleveransavtal och production sharing agreements. Läs mer här.

Genom att kombinera byråns expertis inom energiområdet med byråns kompetens inom transaktionsområdet anlitas byrån regelbundet i såväl internationella som inhemska energitransaktioner. Exempel på energitransaktioner där byrån agerat rådgivare visas nedan.

Genom att energigruppen är ständigt uppdaterad på branschens utveckling och nya förutsättningar, både ur ett kommersiellt och legalt perspektiv, kan vi erbjuda klienterna den bästa rådgivningen. Energigruppens sammansättning spänner över många av de specialistdiscipliner och verksamhetsgrupper som utgör byråns organisatoriska ryggrad vilket gör att medlemmarna i gruppen kan säkerställa att klienterna inom energiområdet snabbt kan få adekvat hjälp inom alla affärsjuridiska områden.