Mannheimer Swartling erbjuder nischrådgivning inom hela energisektorn. Vi har stor erfarenhet att biträda svenska och utländska klienter i energitransaktioner, projektfinansiering, tillståndsprövningar, tvister och regulatoriska frågor.

I Mannheimer Swartlings verksamhet inom Energiområdet arbetar specialister från flera av byråns verksamhetsområden, inklusive Företagsöverlåtelser, Bank & finans, Miljörätt, Fastighetsrätt, Entreprenadrätt, Corporate Commercial och Tvistlösning. Specialisternas transaktions- och regulatoriska spetskompetens möjliggör en sömlös rådgivning till byråns klienter oavsett om uppdraget avser förvärv eller försäljning av kraftproduktionsanläggningarna i Sverige och Europa, tillståndsprocesser för kraftproduktion och energiinfrastruktur eller som ombud i internationella energitvister.

Energitransaktioner och projektfinansiering

Vi biträder internationella och inhemska utvecklare och investerare i vindkraftssektorn i samband med avyttringar och förvärv samt i samband med finansieringen av förvärv och projekt. Våra jurister har varit rådgivare i samband med förvärv, utveckling och byggnation av flera av de största vindkraftparkerna i Sverige och Europa. Utöver vindkraft har vi omfattande erfarenhet från andra typer av energitransaktioner, inklusive solenergi, fjärrvärme, biogas, kärnkraft och eldistribution.

I samband med energitransaktioner, eller som självständiga uppdrag, förhandlar vi även projektavtal (inklusive elhandelsavtals- (power purchase agreements), leverans- och serviceavtal) och finansieringsavtal för våra klienters räkning.

Regulatoriska frågor

Våra specialister biträder regelbundet klienter i tillståndsprövningar på regerings-, domstols- och myndighetsnivå. Uppdragen avser allt ifrån komplexa gränsöverskridande energiinfrastrukturprojekt, kraftproduktion (inom exempelvis vatten-, vind- och solkraft) till kärnkraftsrelaterade frågor.

Vi har även bred erfarenhet av regulatoriska frågor kopplade till elmarknaden och electromobility, vilket bland annat omfattar eldistribution och elnätsanslutningsfrågor, intäktsramar samt frågor kopplade till batteri- och laddinfrastruktur.

Tvister

Byrån har även särskild erfarenhet tvister som rör olja och gas, och har bland annat agerat rådgivare åt ett stort antal europeiska köpare av gas i flertalet tvister mot stora gasleverantörer, som Gazprom, Statoil, Gas Terra, RasGas och ConocoPhillips. Denna typ av tvister avser huvudsakligen granskning av gaspriser, men har också innefattat frågor om transportkostnader, ändringar av leveransställe, lagring, force majeure etc.

Vi har dessutom agerat rådgivare för flera stora europeiska energibolag i tvister inom andra områden, som solenergi och kärnkraft, både i skiljeförfaranden avseende kommersiella avtal och investeringstvister.

Rådgivningen i urval

  • Företags- och verksamhetsöverlåtelser
  • Projektfinansiering
  • Projektavtal (inklusive elhandels- (power purchase agreements), leverans- och serviceavtal)
  • Markåtkomst
  • Regulatoriska frågor
  • Energirelaterad infrastruktur
  • Energiförsörjning
  • Energitvister