Vi är måna om din personliga integritet och att skydda dina personuppgifter. Nedan finns information om hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, org. nr 556399-4499, Norrlandsgatan 21, 111 87 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Om vi behandlar dina personuppgifter har du flera rättigheter, vilka beskrivs nedan. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling eller om du vill du utöva dina rättigheter kan du vända dig till oss via e-post på dataprotection@msa.se eller per brev till adressen ovan, att: Data Protection Contact.

Vilka rättigheter har du?

Rätt att lämna in klagomål
Om du har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling, eller hos behörig myndighet i de jurisdiktioner utanför EU inom vilka våra utlandskontor är verksamma.

Rätt till information och tillgång
Du kan begära att få besked om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och få en kopia av dessa (ett så kallat registerutdrag) tillsammans med viss närmare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande och berättigade skäl att fortsätta att behandla personuppgifterna måste vi upphöra med behandlingen. Du har alltid rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt till begränsning
Du har i vissa fall möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Detta är t.ex. möjligt om du har invänt mot behandlingen, om du inte tycker att uppgifterna vi har om dig är korrekta eller om behandlingen strider mot lag. Genom att begära en begränsning av behandlingen har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda personuppgifterna för annat än att t.ex. försvara våra rättsliga anspråk.

Rätt till radering
Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Radering kan bli aktuellt t.ex. för personuppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla eller behålla för det ändamål för vilket de blev insamlade eller för personuppgifter som behandlats med stöd av ditt samtycke om du väljer att återkalla samtycket. Under vissa omständigheter har vi inte möjlighet att radera dina personuppgifter, t.ex. när dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet enligt lag, om de fortfarande är nödvändiga att behandla för det ändamål för vilket de blev insamlade eller om vårt intresse av att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade.

Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)
Om vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal eller med stöd av ditt samtycke har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifterna för att använda dessa på annat håll, t.ex. genom att få en kopia på dem i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke
I de fall där vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. När du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med behandlingen av personuppgifter som baserats på ditt samtycke.

Notera att de rättigheter som beskrivs ovan kan vara begränsade med hänvisning till den tystnadsplikt och den arkiveringsskyldighet som gäller enligt Advokatsamfundets regelverk eller andra tillämpliga lagar och regler. I vissa fall kan begränsning eller radering av dina personuppgifter innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden, t.ex. tillhandahålla inbjudningar eller information eller gå vidare med din ansökan vid rekrytering.

Detta avsnitt gäller dig som är:

 • Klient och fysisk person
 • Kontaktperson för, anställd eller uppdragstagare hos klient som är en juridisk person
 • Företrädare för eller ägare av en klient som är en juridisk person
 • Närstående till klient som är en fysisk person
 • Närstående till företrädare för eller ägare av en klient som är en juridisk person

Med klient avses även pro bono-partner och utländsk byrå.

Vi samlar in dina personuppgifter från dig eller din arbetsgivare i samband med uppdragets förberedelse, administration eller genomförande. Det förekommer även att vi inom ramen för våra uppdrag får och samlar in personuppgifter från andra personer som är involverade och har koppling till uppdraget. I vissa fall kan vi komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från andra källor, t.ex. sökresultat från allmänt tillgängliga, offentliga eller privata sökmotorer och register.

Du har ingen skyldighet att lämna oss dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan vi däremot vara förhindrade att åta oss uppdraget eller fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig eller den juridiska person som du representerar.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra nödvändiga kontroller av våra klienter och uppfylla våra skyldigheter enligt Advokatsamfundets regelverk samt tillämplig lagstiftning (t.ex. penningtvätts-, sanktions-, skatte- eller bokföringslagstiftning).
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer, e-postadress och medborgarskap
 • Identifieringsinformation, t.ex. passuppgifter, legitimation, fotografi och födelsedatum/personnummer
 • Uppgift om du är behörig att företräda en juridisk person eller om du är verklig huvudman
 • Om du är klient och fysisk person eller företrädare för eller ägare av klient som är en juridisk person samt om du är närstående till sådan person; uppgift om att du är en politiskt exponerad person samt information om namn och yrke/position
 • Faktureringsinformation, t.ex. ansvarig kontaktperson, kontonummer och skatteinformation
 • Om det är relevant för uppdragets förberedelse eller genomförande; särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv) eller enskilda uppgifter om lagöverträdelser (t.ex. uppgift om penningtvätt eller annan brottslig gärning eller näringsförbud)
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är rättslig förpliktelse enligt rättegångsbalken, penningtvätts-, sanktions-, skatte- eller bokföringslagstiftning
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter enligt
 • Advokatsamfundets regelverk sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av klientförhållandets eller uppdragets natur.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter i penningtvättslagen sparas som utgångspunkt i fem år, men kan sparas i upp till tio år om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter i bokföringslagen sparas i sju år.
 • Utöver detta kan personuppgifter som behandlas för att uppfylla andra krav i lagstiftning eller för ett berättigat intresse sparas så länge det krävs för att uppfylla den aktuella lagstiftningen.
Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt Advokatsamfundets regelverk. Det inkluderar bl.a. att administrera vår interna riskhantering avseende t.ex. kundkännedom och intressekonflikter och tillvarata våra klienters intressen.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer, e-postadress
 • Identifieringsinformation, t.ex. passuppgifter, legitimation, fotografi och födelsedatum/personnummer
 • Faktureringsinformation, t.ex. ansvarig kontaktperson, kontonummer och skatteinformation
 • Annan information och personuppgifter utöver de som nämns ovan, t.ex. korrespondens, händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta för uppdraget
I den mån våra skyldigheter inte följer av de rättsliga förpliktelser som framgår av 8 kap. Rättegångsbalk (1942:740) är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt Advokatsamfundets regelverk och för att uppfylla etiska krav som ställs på oss som advokatbyrå. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter enligt Advokatsamfundets regelverk sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av klientförhållandets eller uppdragets natur.
Vi behandlar dina personuppgifter för att förbereda och administrera våra uppdragsförfrågningar samt för att bedriva vår verksamhet genom att utföra och administrera våra uppdrag och fullgöra våra åtaganden. Det inkluderar att kommunicera inom ramen för våra uppdrag och åtaganden, boka möten, hantera och administrera tidredovisning, arvodesredovisning, fakturering, betalningar och kundfordringar, tillhandahålla korrekt dokumentation och handläggning av våra uppdrag samt arkivera handlingar efter att ett uppdrag avslutats.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Identifieringsinformation, t.ex. passuppgifter, legitimation och födelsedatum/personnummer
 • Uppgift om du är behörig att företräda en juridisk person eller om du är verklig huvudman
 • Om det är relevant för uppdragets förberedelse eller genomförande; särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv) eller enskilda uppgifter om lagöverträdelser (t.ex. uppgift om penningtvätt eller annan brottslig gärning eller näringsförbud)
 • Faktureringsinformation, t.ex. ansvarig kontaktperson, kontonummer och skatteinformation
 • Annan information och personuppgifter utöver de som nämns ovan, t.ex. korrespondens, händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta för uppdraget samt ljud- och bildupptagningar i samband med domstols- och skiljemannaprocesser eller andra uppdrag
Om du är en klient som är en fysisk person är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen fullgörande av avtal.

Om du företräder en klient som är en juridisk person är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att administrera och hantera våra uppdrag och fullgöra våra åtaganden. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

I samband med vissa uppdrag kan andra tillämpliga lagliga grunder förekomma, beroende på nationella lagar och regler som kan gälla för våra utlandskontors verksamhet.

 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter enligt
 • Advokatsamfundets regelverk sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av klientförhållandets eller uppdragets natur.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter i marknadsmissbrukslagstiftningen sparas i fem år.
 • Personuppgifter som behandlas för att hantera och administrera fakturering och betalning sparas i sju år enligt bokföringslagen.
Vi behandlar dina personuppgifter för att arbeta med affärs- och metodutveckling inklusive utveckling och testning av mjukvara, och för att föra statistik, t.ex. genom rapportering till rankninginstitut och framtagande av referensmaterial.
 • Begränsade personuppgifter som ingår i ärenderelaterad dokumentation, som exempelvis kontaktuppgifter, inklusive namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress, i den mån det är relevant
 • Personuppgifter som är relevanta för statistiska ändamål behandlas vanligen endast på aggregerad nivå
 • Annan information och personuppgifter utöver de som nämns ovan som direkt eller indirekt kan hänföras till dig, t.ex. korrespondens, händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta för uppdraget
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna arbeta med affärs- och metodutveckling och för att föra statistik. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Begränsade personuppgifter som ingår i ärenderelaterad dokumentation sparas under uppdragets handläggning och efter uppdragets slutförande i enlighet med den arkiveringsskyldighet som åvilar Mannheimer Swartling enligt Advokatsamfundets regelverk. Det innebär att personuppgifterna sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av klientförhållandets eller uppdragets natur.

Övriga personuppgifter gallras årligen.

I förekommande fall behandlar vi dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande och försvara oss mot rättsliga anspråk.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Faktureringsinformation, t.ex. ansvarig kontaktperson, kontonummer och skatteinformation
 • Korrespondens, betalningsinformation, beskrivningar av händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara oss mot rättsliga anspråk. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Personuppgifterna sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av klientförhållandets eller uppdragets natur.

 

Detta avsnitt gäller för dig som är:

 • Fysisk person som förekommer i våra ärenden i egenskap av t.ex. motpart, företrädare för motpart, motpartsombud, skiljeman, domare, konsult, vittne, sakkunnig, anställd på myndighet, samarbetspartner, anställd hos bolag som förvärvas eller säljs, avtalspart eller liknande
 • Kontaktperson för, anställd eller uppdragstagare hos juridisk person som förekommer i våra ärenden i egenskap av t.ex. motpart, företrädare för motpart, motpartsombud, lokalt ombud, annan rådgivare, samarbetspartner, avtalspart eller liknande
 • Företrädare eller ägare av en juridisk person som förekommer i våra ärenden eller närstående till sådan person

Vi samlar in dina personuppgifter från dig eller din arbetsgivare i samband med uppdragets förberedelse, administration eller genomförande. Det förekommer även att vi inom ramen för våra uppdrag får och samlar in personuppgifter från andra personer som är involverade och har koppling till uppdraget. I vissa fall kan vi komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från andra källor, t.ex. sökresultat från allmänt tillgängliga, offentliga eller privata sökmotorer och register.

Du har ingen skyldighet att lämna oss dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi däremot vara förhindrade att åta oss uppdraget eller fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig eller den juridiska person som du representerar.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra nödvändiga kontroller av våra klienter och uppfylla våra skyldigheter enligt Advokatsamfundets regelverk samt tillämplig lagstiftning (t.ex. penningtvätts-, sanktions-, skatte-, eller bokföringslagstiftning).
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress, medborgarskap
 • Identifieringsinformation, t.ex. passuppgifter, legitimation, fotografi och födelsedatum/personnummer
 • Uppgift om du är behörig att företräda en juridisk person eller om du är verklig huvudman
 • Om du är klient och fysisk person eller företrädare för eller ägare av klient som är en juridisk person samt om du är närstående till sådan person, uppgift om att du är en politiskt exponerad person samt information om namn och yrke/position
 • Faktureringsinformation, t.ex. ansvarig kontaktperson, kontonummer och skatteinformation
 • Om det är relevant för uppdragets förberedelse eller genomförande; särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv) eller enskilda uppgifter om lagöverträdelser (t.ex. uppgift om penningtvätt eller annan brottslig gärning eller näringsförbud)
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är rättslig förpliktelse enligt rättegångsbalken, penningtvätts-, sanktions-, skatte- eller bokföringslagstiftning.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter enligt
 • Advokatsamfundets regelverk sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av klientförhållandets eller uppdragets natur.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter i penningtvättslagen sparas som utgångspunkt i fem år, men kan sparas i upp till tio år om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter i bokföringslagen sparas i sju år.
 • Utöver detta kan personuppgifter som behandlas för att uppfylla andra krav i lagstiftning eller för ett berättigat intresse sparas så länge det krävs för att uppfylla den aktuella lagstiftningen.
Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt Advokatsamfundets regelverk. Det inkluderar bl.a. att administrera vår interna riskhantering avseende t.ex. intressekonflikter och tillvarata våra klienters intressen.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Identifieringsinformation, t.ex. passuppgifter, legitimation, fotografi och födelsedatum/personnummer
 • Faktureringsinformation, t.ex. ansvarig kontaktperson, kontonummer och skatteinformation
 • Annan information och personuppgifter utöver de som nämns ovan, t.ex. korrespondens, händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta för uppdraget
I den mån våra skyldigheter inte följer av de rättsliga förpliktelser som framgår av 8 kap. Rättegångsbalk (1942:740) är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt Advokatsamfundets regelverk och för att uppfylla etiska krav som ställs på oss som advokatbyrå. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Personuppgifterna sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av affärsförhållandets eller uppdragets natur.
Vi behandlar dina personuppgifter för att förbereda och administrera våra uppdragsförfrågningar samt för att bedriva vår verksamhet genom att utföra och administrera våra uppdrag och fullgöra våra åtaganden. Det inkluderar att kommunicera inom ramen för våra uppdrag och åtaganden, boka möten, hantera och administrera tidredovisning, arvodesredovisning, fakturering, betalningar och kundfordringar, tillhandahålla korrekt dokumentation och handläggning av våra uppdrag samt arkivera handlingar efter att ett uppdrag avslutats.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Faktureringsinformation, t.ex. ansvarig kontaktperson, kontonummer och skatteinformation
 • Om det är relevant för uppdragets förberedelse eller genomförande; särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv) eller enskilda uppgifter om lagöverträdelser (t.ex. uppgift om penningtvätt eller annan brottslig gärning eller näringsförbud)
 • Annan information och personuppgifter utöver de som nämns ovan, t.ex. korrespondens, händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta för uppdraget samt ljud- och bildupptagningar i samband med domstols- och skiljemannaprocesser eller andra uppdrag
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att administrera och hantera våra uppdrag och fullgöra våra åtaganden samt kunna administrera och hantera relationen till dig. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

I samband med vissa uppdrag kan andra tillämpliga lagliga grunder förekomma, beroende på nationella lagar och regler som kan gälla för våra utlandskontors verksamhet.

 • Personuppgifterna sparas under uppdragets handläggning och efter uppdragets slutförande i enlighet med den arkiveringsskyldighet som åvilar Mannheimer Swartling enligt
 • Advokatsamfundets regelverk. Det innebär att personuppgifterna sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av affärsförhållandets eller uppdragets natur.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter i marknadsmissbrukslagstiftningen sparas i fem år.
 • Personuppgifter som behandlas för att hantera och administrera fakturering och betalning sparas i sju år enligt bokföringslagen.
I förekommande fall behandlar vi dina personuppgifter för att för att fastställa, göra gällande och försvara oss mot rättsliga anspråk
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Faktureringsinformation, t.ex. ansvarig kontaktperson, kontonummer och skatteinformation
 • Korrespondens, betalningsinformation, beskrivningar av händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara oss mot rättsliga anspråk. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Personuppgifterna sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av klientförhållandets eller uppdragets natur.

Detta avsnitt gäller dig som är:

 • Leverantör, konsult eller annan liknande extern part och fysisk person
 • Kontaktperson för, anställd hos eller uppdragstagare hos leverantör, konsult eller annan liknande extern part som är juridisk person

Vi samlar in dina personuppgifter från dig eller din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som existerar direkt med dig, eller mellan oss och din arbetsgivare. I vissa fall kan vi komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från andra källor, t.ex. sökresultat från allmänt tillgängliga, offentliga eller privata sökmotorer och register.

Du har ingen skyldighet att lämna oss dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi däremot vara förhindrade att påbörja eller fortsätta vårt affärsförhållande eller fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig eller den juridiska personen som du representerar.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra nödvändiga kontroller av våra leverantörer och andra externa parter och uppfylla våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning (t.ex. penningtvätts-, sanktions-, skatte- eller bokföringslagstiftning) och Advokatsamfundets regelverk (t.ex. krav kopplade till advokatsekretess).
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Identifieringsinformation, t.ex. passuppgifter, legitimation och födelsedatum/personnummer
 • Faktureringsinformation, t.ex. ansvarig kontaktperson, kontonummer och skatteinformation
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är rättslig förpliktelse enligt rättegångsbalken, penningtvätts-, sanktions-, skatte- eller bokföringslagstiftning.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter i penningtvättslagen sparas som utgångspunkt i fem år, men kan sparas i upp till tio år om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter i bokföringslagen sparas i sju år.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla andra krav i lagstiftning eller för ett berättigat intresse sparas så länge det krävs för att uppfylla den aktuella lagstiftningen.
Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera avtal, fakturering och betalning, fullgöra våra skyldigheter gentemot våra leverantörer eller dess företrädare och andra externa parter, utöva våra rättigheter, hantera leveranser och uppföljning samt kommunicera inom ramen för avtalsförhållandet.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Identifieringsinformation, t.ex. passuppgifter, legitimation och födelsedatum/personnummer
 • Faktureringsinformation, t.ex. ansvarig kontaktperson, kontonummer och skatteinformation
 • Korrespondens, betalningsinformation, beskrivningar av händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta
Om du företräder en juridisk person som vi avser att ingå eller har ingått affärsförhållande med behandlas dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att administrera avtal, fakturering och betalning, fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter samt för att hantera leveranser, uppföljning och kommunicera inom ramen för avtalsförhållandet. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Om du är en fysisk person som vi avser att ingå eller har ingått affärsförhållande med behandlas dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal.

 • Personuppgifterna sparas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet eller affärsrelationen, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden, eller så länge som krävs för att uppfylla ett berättigat intresse. Det innebär att personuppgifter som förekommer i samband med avtal, eventuella bakgrundskontroller eller sekretessåtaganden sparas så länge avtalet är giltigt och under tio år efter att avtalsförhållandet eller affärsrelationen har upphört med löpande gallring efter en behovsbedömning.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter i bokföringslagen sparas i sju år.
 • Personuppgifter som krävs för att möjliggöra identifiering och tillgång till våra lokaler sparas i 30 dagar i vårt besökshanteringssystem. Om passerkort används sparas personuppgifter kopplade till in- och utpassering i upp till ett år.
I förekommande fall behandlar vi dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande och försvara oss mot rättsliga anspråk.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Faktureringsinformation, t.ex. ansvarig kontaktperson, kontonummer och skatteinformation
 • Korrespondens, betalningsinformation, beskrivningar av händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara oss mot rättsliga anspråk. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Personuppgifterna sparas under tio år efter att avtalsförhållandet eller affärsrelationen har upphört med löpande gallring efter en behovsbedömning.

Detta avsnitt gäller dig som är:

 • Mottagare av nyhetsbrev
 • Mottagare av andra marknadsutskick, t.ex. vår årsrapport

Vi samlar in dina personuppgifter från dig eller din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som finns mellan oss, vid registrering för nyhetsbrev och liknande marknadsutskick eller när du på annat sätt har kontakt med oss. I vissa fall kan vi komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från andra källor, t.ex. sökresultat från allmänt tillgängliga sökmotorer och register, branschnyhetsbrev och sociala medier.

Du har ingen skyldighet att lämna oss dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi vara förhindrade att administrera och skicka nyhetsbrev eller andra marknadsutskick.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera kring och marknadsföra vår verksamhet samt för att administrera och skicka nyhetsbrev eller andra marknadsutskick (t.ex. årsrapporter).
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Språkpreferens
 • Preferenser kring typ av utskick
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunicera kring och marknadsföra vår verksamhet samt att administrera och skicka marknadsutskick samt för att informera om vår verksamhet och initiativ som är av relevans för mottagarna eller för att uppmärksamma om en särskild nyhet eller information om byrån i samband med en aktuell händelse eller ett engagemang. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

 • Dina personuppgifter behandlas tills du väljer att avregistrera dig.
 • Du kan när som helst avregistrera dig från att motta nyhetsbrev eller andra marknadsutskick genom att använda den länk som medföljer utskicket eller kontakta oss på dataprotection@msa.se.
 • Vi avbryter all behandling av dina personuppgifter omedelbart efter att vi mottagit din avregistrering. Information om din avregistrering behandlas i tre år för att undvika nya kontakter.
 • Vi skickar regelbundna påminnelser för att ge möjlighet till avregistrering från utskick.
Vi behandlar dina personuppgifter för att upprätthålla vårt kontaktregister med affärskontakter.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Språkpreferens
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att upprätthålla en affärsrelation med personer i sin yrkesroll samt för att informera om vår verksamhet och initiativ som är av relevans för mottagarna. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

 • Dina personuppgifter behandlas tills du väljer att avregistrera dig.
 • Du kan när som helst avregistrera dig genom att använda den länk som medföljer ett utskick eller kontakta oss på dataprotection@msa.se.
 • Vi avbryter all behandling av dina personuppgifter omedelbart efter att vi mottagit din avregistrering. Information om din avregistrering behandlas i tre år för att undvika nya kontakter.
 • Vi skickar regelbundna påminnelser för att ge möjlighet till avregistrering.

Detta avsnitt gäller dig som är deltagare på evenemang, möten och seminarier/webbinarier.

Vi samlar in dina personuppgifter från dig eller din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som finns mellan oss, vid registrering för ett evenemang, möte eller seminarium/webbinarium eller när du på annat sätt har kontakt med oss. I vissa fall kan vi komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från andra källor, t.ex. sökresultat från allmänt tillgängliga sökmotorer och register, branschnyhetsbrev och sociala medier.

Du har ingen skyldighet att lämna oss dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi vara förhindrade att bjuda in till, administrera och erbjuda dig en plats på evenemang, möten och seminarier/webbinarier.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter för att bjuda in till, anordna och administrera evenemang, möten och seminarier/webbinarier.

Vi behandlar även personuppgifter inom ramen för upprättandet av deltagarlistor för att uppfylla tillämpliga bokföringsskyldigheter.

 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Språkpreferens
 • Uppgifter om matpreferenser som lämnats i samband med anmälan
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att bjuda in till, anordna och administrera evenemang, möten och seminarier/webbinarier samt informera om vår verksamhet eller för att uppmärksamma om en särskild nyhet eller information om byrån i samband med en aktuell händelse eller ett engagemang. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

I de fall vi har en skyldighet enligt bokföringslagen att upprätta deltagarlistor behandlas dina personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse.

 • Dina personuppgifter behandlas tills du väljer att avregistrera dig.
 • Du kan när som helst avregistrera dig från att motta inbjudningar från oss via den länk som medföljer utskicket eller kontakta oss på dataprotection@msa.se.
 • Vi avbryter all behandling av dina personuppgifter omedelbart efter att vi mottagit din avregistrering. Information om din avregistrering behandlas i tre år för att undvika nya kontakter.
 • Vi skickar regelbundna påminnelser för att ge möjlighet till avregistrering.
 • Uppgifter om matpreferenser raderas så snart ett evenemang, möte eller seminarium har ägt rum.
 • Information om deltagande lagras för bokföringsändamål i sju år enligt bokföringslagen.
Vi behandlar dina personuppgifter för att upprätthålla vårt kontaktregister med affärskontakter och samarbetspartners.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Språkpreferens
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att upprätthålla en affärsrelation med personer i sin yrkesroll samt för att informera om vår verksamhet och initiativ som är av relevans för mottagarna. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

 • Dina personuppgifter behandlas tills du väljer att avregistrera dig.
 • Du kan när som helst avregistrera dig genom att använda den länk som medföljer ett utskick eller kontakta oss på dataprotection@msa.se.
 • Vi avbryter all behandling av dina personuppgifter omedelbart efter att vi mottagit din avregistrering. Information om din avregistrering behandlas i tre år för att undvika nya kontakter.
 • Vi skickar regelbundna påminnelser för att ge möjlighet till avregistrering.
I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för att dokumentera och informera om och marknadsföra vår verksamhet på vår hemsida, i tryckta och digitala medier samt på sociala medier genom fotografier samt ljud- och bildupptagning från evenemang och seminarier/webbinarier.
 • Fotografier, ljud- och bildupptagningar med tillhörande namn från evenemang och seminarier/webbinarier
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att informera om och marknadsföra vår verksamhet genom fotografier, ljud- och bildupptagningar. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

I vissa fall är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen samtycke. Du kommer i sådana fall informeras om detta separat i samband med att vi ber om ditt samtycke. Det är frivilligt att lämna samtycke och du har alltid rätt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke. Vi måste då upphöra med behandlingen.

 • Personuppgifterna sparas upp till ett år efter att evenemanget ägt rum. Eventuella publiceringar gallras årligen.
 • Om behandlingen baseras på ditt samtycke kommer personuppgifterna endast att sparas så länge ditt samtycke är giltigt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på dataprotection@msa.se.

Detta avsnitt gäller dig som är deltagare på studentevenemang.

Vi samlar in dina personuppgifter från dig vid registrering för ett studentevenemang. I vissa fall kan vi komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från andra källor, t.ex. sökresultat från allmänt tillgängliga sökmotorer och register och sociala medier.

Du har ingen skyldighet att lämna oss dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi vara förhindrade att bjuda in till, administrera och erbjuda dig en plats på studentevenemang.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter för att bjuda in till, anordna och administrera studentevenemang.

Vi behandlar även personuppgifter inom ramen för upprättandet av deltagarlistor för att uppfylla tillämpliga bokföringsskyldigheter.

 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress
 • Termin och lärosäte
 • Uppgifter om matpreferenser som lämnats i samband med anmälan
 • Uppgifter som tillgängliggörs via länk till din LinkedIn-profil, om du själv väljer att inkludera detta
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att bjuda in till, anordna och administrera evenemang, möten och seminarier/webbinarier samt informera om vår verksamhet eller för att uppmärksamma om en särskild nyhet eller information om byrån i samband med en aktuell händelse eller ett engagemang. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

I de fall vi har en skyldighet enligt bokföringslagen att upprätta deltagarlistor behandlas dina personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse.

Utökad behandling av dina personuppgifter kan ske med stöd av ditt samtycke.

 • Vid anmälan till ett studentevenemang kan du samtycka till att vi sparar dina personuppgifter för att upprätthålla kontakten med dig angående framtida karriärmöjligheter, kontaktpunkter och studentevenemang.
 • Om du lämnat ditt samtycke sparas dina personuppgifter som längst i tre år. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på rekrytering@msa.se eller genom att använda avregistreringsfunktionen på vår hemsida.
 • Om du inte lämnar ditt samtycke kommer personuppgifterna att raderas en kort tid efter att studentevenemanget ägt rum.
 • Uppgifter om matpreferenser raderas så snart ett evenemang, möte eller seminarium har ägt rum.
 • Information om deltagande lagras för bokföringsändamål i sju år enligt bokföringslagen.
I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för att dokumentera och informera om och marknadsföra vår verksamhet på vår hemsida, i tryckta och digitala medier samt på sociala medier genom fotografier samt ljud- och bildupptagning från studentevenemang.
 • Fotografier, ljud- och bildupptagningar med tillhörande namn från studentevenemang
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att informera om och marknadsföra vår verksamhet genom fotografier, ljud- och bildupptagningar. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

I vissa fall är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen samtycke. Du kommer i sådana fall informeras om detta separat i samband med att vi ber om ditt samtycke. Det är frivilligt att lämna samtycke och du har alltid rätt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke. Vi måste då upphöra med behandlingen.

 • Personuppgifterna sparas upp till ett år efter att evenemanget ägt rum. Eventuella publiceringar gallras årligen.
 • Om behandlingen baseras på ditt samtycke kommer personuppgifterna endast att sparas så länge ditt samtycke är giltigt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på dataprotection@msa.se.
Om du väljer att samtycka till det, behandlar vi dina personuppgifter för att ha möjlighet att kontakta dig angående framtida karriärmöjligheter, kontaktpunkter och studentevenemang.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress
 • Termin och lärosäte
 • Uppgifter som tillgängliggörs via länk till din LinkedIn-profil, om du själv väljer att inkludera detta
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är samtycke. Det är frivilligt att lämna samtycke och du har alltid rätt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke. Vi måste då upphöra med behandlingen.
 • Vid anmälan till ett studentevenemang kan du samtycka till att vi sparar dina personuppgifter för att upprätthålla kontakten med dig angående framtida karriärmöjligheter, kontaktpunkter och studentevenemang.
 • Om du lämnat ditt samtycke sparas dina personuppgifter som längst i tre år. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på rekrytering@msa.se eller genom att använda avregistreringsfunktionen på vår hemsida.
 • Om du inte lämnar ditt samtycke kommer personuppgifterna att raderas en kort tid efter att studentevenemanget ägt rum.

Detta avsnitt gäller dig som är (eller vill bli) medlem i vår alumniklubb.

Vi samlar in dina personuppgifter från dig i samband med registrering för vår alumniklubb. I vissa fall kan vi komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från andra källor, t.ex. sökresultat från allmänt tillgängliga sökmotorer och register, branschnyhetsbrev och sociala medier.

Du har ingen skyldighet att lämna oss dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi vara förhindrade att behandla din ansökan om att bli medlem i vår alumniklubb.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter för att bjuda in till, anordna och administrera evenemang och möten.

Vi behandlar även personuppgifter inom ramen för upprättandet av deltagarlistor för att uppfylla tillämpliga bokföringsskyldigheter.

 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Uppgifter om matpreferenser som lämnats i samband med anmälan
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att bjuda in till, anordna och administrera evenemang och möten. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

I de fall vi har en skyldighet enligt bokföringslagen att upprätta deltagarlistor behandlas dina personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse.

 • Dina personuppgifter behandlas tills du väljer att avregistrera dig.
 • Du kan när som helst avregistrera dig från att motta inbjudningar från oss via den länk som medföljer utskicket eller kontakta oss på dataprotection@msa.se.
 • Vi avbryter all behandling av dina personuppgifter omedelbart efter att vi mottagit din avregistrering. Information om din avregistrering behandlas i tre år för att undvika nya kontakter.
 • Vi skickar regelbundna påminnelser för att ge möjlighet till avregistrering från utskick.
 • Uppgifter om matpreferenser raderas så snart ett evenemang, möte eller seminarium har ägt rum.
 • Information om deltagande lagras för bokföringsändamål i sju år enligt bokföringslagen.
Om du väljer att samtycka till det, behandlar vi dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap i byråns alumniklubb och upprätthålla kontakten med dig.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Språkpreferens
 • Uppgift om medlemskap i byråns alumniklubb
 • Uppgift om tidigare anställning hos oss, t.ex. roll, anställningsår, verksamhetsgrupp- och kontorstillhörighet
 • Uppgifter om ny anställning/studier
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är samtycke. Det är frivilligt att lämna samtycke och du har alltid rätt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke. Vi måste då upphöra med behandlingen.
 • Personuppgifterna sparas så länge samtycket är giltigt.
 • Du kan när som helst avregistrera dig via den länk som medföljer ett utskick eller kontakta oss på dataprotection@msa.se.
 • Vi avbryter all behandling av dina personuppgifter omedelbart efter att vi mottagit din avregistrering. Information om din avregistrering behandlas i tre år för att undvika nya kontakter.
 • Vi skickar regelbundna påminnelser för att ge möjlighet till avregistrering.

Detta avsnitt gäller dig som är arbetssökande till någon av våra tjänster. Det gäller även dig som söker till oss som trainee, praktikant eller deltagare i något av våra utbildnings- eller mentorskapsprogram, t.ex. Training Programme eller Studera för livet. Vi samlar in dina personuppgifter från dig i samband med din ansökan och under eventuella intervjuer med oss. Om relevant, samlar vi även in information från rekryteringsföretag, tidigare arbetsgivare, våra anställda, allmänt tillgänglig information, sociala medier (t.ex. LinkedIn) i de fall du har använt en sådan tjänst för din ansökan, och referenser.

Du är inte skyldig att dela dina personuppgifter med oss. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi vara förhindrade att behandla din ansökan eller fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera rekryteringsprocessen och utvärdera arbetssökande utifrån erfarenheter, meriter och studieresultat, administrera kallelser och bokning av tid för intervju, samt genomföra rekryteringstester och kontroller.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Identifieringsinformation, t.ex. passuppgifter, legitimation och födelsedatum/personnummer
 • Information om dig som du lämnar i CV, personligt brev eller andra ansökningshandlingar eller som uppges av eventuella referenser
 • Underlag från intervjuer
  Information om utbildning, arbetsbetyg, intyg och betyg, arbetslivserfarenhet inklusive examens- och anställningsbevis
 • Fotografier samt information om utbildning och yrkeserfarenhet från din LinkedIn-profil i samband med ansökningar som sker med inloggning från ett LinkedIn-konto
 • Resultat från tester och kontroller som utförs under rekryteringsprocessen
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att administrera rekryteringsprocessen och utvärdera arbetssökande utifrån erfarenheter, meriter och studieresultat, administrera kallelser och bokning av tid för intervju, samt genomföra rekryteringstester och kontroller. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Utökad behandling av dina personuppgifter kan ske med stöd av ditt samtycke.

 • Vid ansökan till någon av våra tjänster kan du samtycka till att vi sparar dina personuppgifter för att upprätthålla kontakten med dig angående framtida karriärmöjligheter och kontaktpunkter.
 • Om du lämnat ditt samtycke sparas dina personuppgifter som längst i tre år. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på rekrytering@msa.se eller genom att använda avregistreringsfunktionen på vår hemsida.
 • Om du inte lämnar ditt samtycke kommer personuppgifterna som behandlas i samband med rekryteringsprocessen sparas under rekryteringsprocessen och sedan i ytterligare sex månader efter att rekryteringsprocessen avslutats.
I relevanta situationer kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav, fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten och följa Advokatsamfundets regelverk avseende jävskontroller och rekryteringsprocesser.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Identifieringsinformation, t.ex. passuppgifter, legitimation och födelsedatum/personnummer
 • Information om dig som du lämnar i CV, personligt brev eller andra ansökningshandlingar eller som uppges av eventuella referenser
 • Information om utbildning, arbetsbetyg, intyg och betyg, arbetslivserfarenhet inklusive examens- och anställningsbevis
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla rättsliga krav och följa Advokatsamfundets regelverk. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

 • Personuppgifterna sparas under rekryteringsprocessen och sedan i ytterligare sex månader efter att rekryteringsprocessen avslutats.
 • Begränsade personuppgifter som är relevanta för att uppfylla Advokatsamfundets regelverk kring t.ex. jävskontroller sparas i fem år med en löpande behovsprövning.
 • Utöver detta kan personuppgifter som behandlas för att uppfylla andra krav i lagstiftning sparas så länge det krävs för att uppfylla den aktuella lagstiftningen.
I förekommande fall behandlar vi dina personuppgifter för att tillvarata våra rättigheter vid ett eventuellt anspråk enligt diskrimineringslagen och försvara oss mot rättsliga anspråk.
 • Relevanta personuppgifter som samlats in inom ramen för rekryteringsprocessen (se ovan för specifikation)
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillvarata våra rättigheter vid ett eventuellt anspråk enligt diskrimineringslagen och försvara oss mot rättsliga anspråk. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

 • Personuppgifterna sparas under rekryteringsprocessen och sedan i ytterligare sex månader efter att rekryteringsprocessen avslutats.
 • Vid ett anspråk enligt diskrimineringslagen kan personuppgifterna komma att sparas längre i samband med en eventuell process.
Om du väljer att samtycka till det, behandlar vi dina personuppgifter för att ha möjlighet att kontakta dig om framtida karriärmöjligheter och kontaktpunkter.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om dig som du lämnar i CV, personligt brev eller andra ansökningshandlingar eller som uppges av eventuella referenser
 • Underlag från arbetsintervju
 • Information om utbildning, arbetsbetyg, intyg och betyg, arbetslivserfarenhet inklusive examens- och anställningsbevis
Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Det är frivilligt att lämna samtycke och du har alltid rätt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke. Vi måste då upphöra med behandlingen.
 • Om du lämnat ditt samtycke sparas dina personuppgifter som längst i tre år. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på rekrytering@msa.se eller genom att använda avregistreringsfunktionen på vår hemsida.
 • Om du inte lämnar ditt samtycke kommer personuppgifterna som behandlas i samband med rekryteringsprocessen sparas under rekryteringsprocessen och sedan i ytterligare sex månader efter att rekryteringsprocessen avslutats.

Detta avsnitt gäller dig som är angiven som referens eller av annan anledning förekommer som kontaktpunkt i samband med en ansökningsprocess.

Vi samlar antingen in dina personuppgifter direkt från dig, från den arbetssökande eller från allmänt tillgänglig information.

Du är inte skyldig att dela dina personuppgifter med oss. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi vara förhindrade att samla in information eller referenser från dig.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter för att samla in information eller referenser från dig i samband med att en person är involverad i en rekrytering hos oss.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Relation till och uppgifter om den arbetssökande som är av relevans för referensgivandet
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att hämta in referenser och annan relevant information i samband med vår rekryteringsprocess. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Personuppgifter som behandlas i samband med rekryteringsprocessen sparas under rekryteringsprocessen och sedan i ytterligare sex månader efter att rekryteringsprocessen avslutats.

Detta avsnitt gäller dig som är besökare eller vistas i våra lokaler.

Vi samlar in dina personuppgifter från dig eller din arbetsgivare i samband med bokning av ditt besök och/eller i samband med ditt besök.

Du är inte skyldig att dela dina personuppgifter med oss. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi vara förhindrade att administrera ditt besök eller bereda dig tillträde till våra lokaler.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter om dig för att administrera bokning av besök och besök på våra kontor, hantera en eventuell nödsituation, upprätthålla säkerhet och sekretess i våra lokaler, för våra anställda och för vår egendom och uppfylla de krav som ställs på oss som advokatbyrå.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, telefonnummer och e-postadress
 • Datum/tid för och uppgifter om ditt besök
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna administrera besök på våra kontor och upprätthålla säkerheten på våra kontor genom att hantera nödsituationer samt förebygga och utreda brott och obehörigt tillträde i syfte att öka tryggheten för byråns personal och besökare samt för att skydda byråns egendom och uppfylla de krav som ställs på oss som advokatbyrå. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Personuppgifter i samband med besök sparas i 30 dagar i vårt besökshanteringssystem.

Detta avsnitt gäller dig som vistas i de delar av våra lokaler där kamerabevakning förekommer.

Vi samlar in dina personuppgifter från dig i samband med att du bereds tillträde till och vistas i våra lokaler.

För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss genom att välja att inte beträda det bevakade området kan vi vara förhindrade att bereda dig tillträde till våra lokaler.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter genom kamerabevakning i delar av våra lokaler enligt separat skyltning för att förebygga och utreda brott, upprätthålla säkerhet och sekretess i våra lokaler samt förhindra att obehöriga får tillgång till våra lokaler.
 • Bildupptagning via kameror.

Vi spelar inte in ljud.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att trygga våra anställda och vår egendom, uppfylla de krav på säkerhet och sekretess som ställs på oss som advokatbyrå samt motverka brott. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Inspelat material från kamerabevakning sparas i sju dagar.
Vi behandlar dina personuppgifter genom att lagra specifika inspelningar och händelser i samband med en initierad utredning, en del av polisanmälan eller för att säkra bevis.
 • Bildupptagning via kameror.

Vi spelar inte in ljud.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utreda inträffade incidenter eller händelser samt dokumentera dessa och säkerställa att en polisanmälan kan upprättas. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

I den mån vi har en rättslig skyldighet att lämna ut inspelat material som en del av en pågående polisanmälan eller polisiär utredning är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen rättslig förpliktelse.

I samband med en initierad utredning kan inspelat material sparas längre än sju dagar. Om relevant, sparas inspelat material då så länge det är nödvändigt för att vidta åtgärder, t.ex. för att utreda brott, obehörigt tillträde eller rapportera till polisen.

Detta avsnitt gäller dig som har kontakt med oss via olika kommunikationskanaler.

Vi samlar in dina personuppgifter från dig eller din arbetsgivare i samband med din kontakt med oss eller det affärsförhållande som finns mellan oss eller i samband med annan kommunikation beroende på vad korrespondensen avser.

För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi vara förhindrade att kommunicera med dig eller på andra sätt assistera dig med vid din kontakt med oss.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss via olika kommunikationskanaler samt för att kunna administrera sådan kommunikation.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Uppgifter som går att hänföra till dig som deltar i eller är involverad i telefon- eller videosamtal och e-postmeddelanden beroende på vad kommunikationen eller korrespondensen avser
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att möjliggöra och administrera kommunikation med dig. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Det kan förekomma att det i samband med vissa uppdrag eller för uppfyllande av andra ändamål finns andra tillämpliga lagliga grunder beroende på nationella lagar och regler som kan vara relevant för respektive ändamål.

 • Kommunikation med oss som sker inom ramen för ett klientförhållande eller i samband med våra uppdrag lagras i minst tio år från dagen för ett uppdrags slutförande i enlighet med vad som framgår av avsnittet ovan.
 • Övrig kommunikation gallras som huvudregel efter en behovsprövning beroende på vad kommunikationen eller korrespondensen avser och om den möjligen kan omfattas av något av övriga avsnitt i denna information.

Detta avsnitt gäller dig som besöker vår hemsida.

Vi samlar in dina personuppgifter i samband med ditt besök på vår hemsida.

Våra absolut nödvändiga cookies är alltid aktiverade vid besök av vår hemsida för att denna ska fungera. Du har ingen skyldighet att lämna ytterligare personuppgifter till oss, men om du väljer att inte acceptera användningen av ytterligare cookies kan vissa funktioner eller tjänster på hemsidan vara begränsade. Önskar du hjälp med några av dessa tjänster utan att samtycka till cookies kan du kontakta oss direkt.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter genom absolut nödvändiga cookies för att tillhandahålla en fungerande hemsida. Vi samlar endast in personuppgifter som är absolut nödvändiga för att tillhandahålla dig en fungerande hemsida. Se mer information i vår Cookiepolicy. Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillhandahålla en fungerade hemsida. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Personuppgifter som behandlas i samband med besök på vår hemsida sparas under varierande perioder beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. För specificerade lagringstider, se vår Cookiepolicy.
Vi behandlar dina personuppgifter genom funktions- och prestandacookies för att tillhandahålla ytterligare funktioner och tjänster på vår hemsida, för att mäta hemsidans prestanda och effektivitet och för att säkerställa hemsidans säkerhet och stabilitet. Vissa av dessa cookies tillhandahålls av tredje parter.

Vi använder oss inte av några reklam- eller annonscookies.

 • Endast personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla de ytterligare funktioner och tjänster som vi erbjuder på hemsidan
 • Vi behandlar personuppgifter såsom IP-adress, språkval, besöks-ID för att spara information i formulär och sessions-ID
 • Se mer information i vår Cookiepolicy
Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillhandahålla en välfungerade och användarvänlig hemsida med kontaktytor och information om vår verksamhet. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter ovan.

Personuppgifter som behandlas i samband med besök på vår hemsida sparas under varierande perioder beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. För specificerade lagringstider, se vår Cookiepolicy.

Vi är angelägna om att personuppgifter ska hanteras med hög säkerhet och konfidentialitet. Vi har därför vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, förstöring, missbruk och obehörig tillgång eller utlämnande. Endast behöriga personer som faktiskt behöver ta del av dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. De säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit innefattar bland annat implementering av krypterade och privata nätverksförbindelser (VPN-förbindelser) för samtliga överföringar mellan våra kontor och tydliga interna processer och riktlinjer för att uppfylla kraven i tillämplig personuppgiftslagstiftning. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och processer för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att landet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas i form av t.ex. standardavtalsklausuler. Beroende på för vilket ändamål dina personuppgifter behandlas kan en överföring till byråns utlandskontor bli aktuell, vilket i sin tur kan medföra att personuppgifter överförs utanför EU/EES till våra kontor i New York eller Singapore. Denna typ av överföringar grundas normalt på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. I övrigt kan överföring till länder utanför EU/EES ske inom ramen för ett visst uppdrag om det är relevant för uppdragets genomförande. Om så är fallet kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna förblir skyddade i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, vanligtvis med stöd av beslut om adekvat skyddsnivå, standardavtalsklausuler eller på basis av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. För att säkerställa insyn i behandlingen av personuppgifter har du rätt att få en kopia av eventuella standardavtalsklausuler genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. Du hittar mer information om vilka länder som anses ha en “adekvat skyddsnivå” på EU-kommissionens hemsida och du kan läsa mer om standardavtalsklausuler på svenska Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Mannheimer Swartling kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon utanför byrån annat än i de fall då:

(i) det överenskommits mellan dig och oss,
(ii) det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata våra klienters rättigheter och intressen eller agera i enlighet med klienters instruktioner (t.ex. till domstolar, skiljenämnd, myndigheter, motparter, motpartsombud, försäkringsbolag eller revisorer),
(iii) det krävs för att tillvarata rättsliga intressen,
(iv) det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma ett myndighets- eller domstolsbeslut eller uppfylla lagstiftning (t.ex. bokförings-, penningtvätts- eller marknadsmissbrukslagstiftning) eller för att följa Advokatsamfundets regelverk och uppfylla de etiska krav som ställs på oss som advokatbyrå,
(v) vi anlitar en utomstående tjänsteleverantör eller samarbetspartner som utför tjänster för vår räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT- eller systemtjänster, administrativa tjänster, rekryteringstjänster eller för att arrangera evenemang,
(vi) det krävs för att våra tredjepartscookies som används på vår hemsida ska fungera,
(vii) vi marknadsför vår verksamhet på t.ex. vår hemsida och i sociala medier,
(viii) vi samarbetar med medarrangörer till evenemang och det finns behov av tillgång till deltagarlistor eller andra deltagare på evenemang har tungt vägande skäl att få ta del av deltagarlistor, eller
(ix) det annars tillåts eller krävs enligt tillämplig lag.

I vissa fall är mottagarna av dina personuppgifter aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter (t.ex. domstolar, myndigheter, revisionsbyråer, rekryteringsföretag eller liknande) medan det i andra fall rör sig om personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner och inte får använda personuppgifter för egna ändamål (t.ex. tjänsteleverantörer och samarbetspartners som enligt avtal endast får behandla personuppgifter för att tillhandahålla den aktuella tjänsten samt för bl.a. lagrings-, support-, och utvecklingsändamål).

Denna information uppdaterades senast den 2024-04-12.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.