Mannheimer Swartling har omfattande specialistkompetens inom hela arbetsrätten och närliggande områden. Vi hjälper klienter med alla arbetsrättsliga frågeställningar – både i den löpande verksamheten och i större projekt.

Vi har lång erfarenhet inom hela det arbetsrättsliga området. Våra jurister arbetar med allt från löpande, arbetsrättslig rådgivning till rådgivning i transaktioner, arbetsrättsliga tvister, utredningar och mer omfattande projekt.

De flesta av byråns arbetsrättsjurister är helt och hållet specialiserade inom arbetsrätt, men vi har också specialistkompetens inom närliggande områden som processrätt, bolagsrätt, compliance, skatterätt och företagsöverlåtelser.

Byråns jurister arbetar helt och hållet integrerat – oberoende av verksamhetsområde och kontorstillhörighet. På det sättet skräddarsyr vi vår rådgivning med hänsyn till varje enskild klient och till varje enskilt uppdrag.

Rådgivningen i urval

 • Ingående och avslut av anställning
 • Omorganisationer och driftsinskränkningar
 • Skydd av företagshemligheter och konkurrensklausuler
 • Kollektiv arbetsrätt och fackliga förhandlingar
 • Arbetsrätt i samband med företagsöverlåtelser och fusioner
 • Arbetsrättsliga tvister och skiljeförfaranden
 • Pensioner och försäkringar
 • Incitamentsprogram och ersättningsregler
 • Arbetsmiljö och arbetsmiljöutredningar
 • Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier
 • Internationell arbetsrätt, utländsk arbetskraft och utstationeringar.