VerksamhetsområdeMiljörätt

Mannheimer Swartlings miljörättsspecialister erbjuder juridisk rådgivning inom alla miljörättsliga områden. Klienterna finns inom industrin, energisektorn, kommuner och statliga verk.

Vid kommersiella transaktioner gör vi de miljörättsliga riskbedömningarna. När byrån utför uppdrag åt offentliga uppdragsgivare rör det sig ofta om större infrastrukturprojekt, där vi arbetar tillsammans med byråns specialister på entreprenadrätt, upphandling och finansiering.

EU-rätten har gjort att miljörätten fått ytterligare en dimension. Vi bevakar kontinuerligt rättsutvecklingen inom EU. Därmed kan vi erbjuda våra klienter en initierad inblick i förslag och beslut samt konsekvenserna av dessa.

Gruppens jurister biträder byråns klienter med bland annat följande frågor:

 • Regulatoriska frågor – tillstånd och anmälan enligt miljöbalken, tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen, tillstånd grundade på EU-rättsakter.
 • Löpande frågor – tillsynsärenden, hantering av avfall och biprodukter, kemikaliefrågor (REACH), Corporate Social Responsibility, arbetsmiljö.
 • Transaktionsrelaterade frågor – environmental due diligence, förorenad mark, framtida behov av förnyade diverse tillstånd, riskbedömning och riskhantering.
 • Hållbarhet - Texten i kapitlet om Miljö i OECD´s riktlinjer för multinationella företag motsvarar i stort sett principerna och målen i Riodeklarationen om miljö och utveckling. Även miljöbalken syftar till en hållbar utveckling och är alltså ingen renodlad skyddslagstiftning. Hållbarhet är därmed en naturligt integrerad del i all vår rådgivning och processföring på miljöområdet. Riktlinjerna kan vara svåra att omsätta i praktiken. Med utgångspunkt ifrån vår långa erfarenhet och djupa kunskap om vilka konkreta miljökrav som ställs på befintliga verksamheter i Sverige, kan vi fylla riktlinjerna med relevant och konkret innehåll för det enskilda företagets verksamheter - i Sverige och runt om i världen. 
 • Hållbarhet - forts. Vi kan förklara vad som i hållbarhetsarbetet utgör sakligt grundade och rimliga avgränsningar i förhållande till energiframställning, råvaruförsörjning och transporter. Mannheimer Swartling biträder självklart vid upprättandet av interna och externa dokument, exempelvis ägardirektiv och underleverantörsavtal, det som företaget behöver för att kunna implementera riktlinjerna i den dagliga verksamheten. 
 • Tvist- och intrångsrelaterade frågor – regresstalan rörande förorenad mark, miljöskadestånd, ersättning för intrång, inlösen och expropriation.
 • Frågor avseende EU-miljörätt och annan internationell miljölagstiftning – gällande och kommande EU-lagstiftning, talan inför EU-domstolen, internationella konventioner.
 • Energirelaterade frågor - Climate Change, handel med utsläppsrätter, projekt under Kyotoprotokollet (CDM/JI).
 • Frågor avseende markanvändning – bygglov och andra frågor rörande plan- och bygglagen, anmälan enligt lag om kulturminnen m.m., områdes- och artskydd, tvångsvis ianspråktagande av mark.
 • Compliance-relaterade frågor – miljöbrott, arbetsmiljöbrott, miljösanktionsavgifter, vitesförelägganden.
 • Riskrelaterade frågor - riskbedömning, riskhantering, försäkringar.