Mannheimer Swartling erbjuder heltäckande, miljörättslig rådgivning till både privata och offentliga aktörer inom industri, infrastruktur och energiproduktion.

Vi anlitas ofta som rådgivare i stora och komplexa projekt, prövningar och transaktioner. Vår rådgivning sker typiskt sett nära klienten och klientens övriga rådgivare, och vi har gärna en samordnande och proaktiv roll oberoende av ärendets eller projektets omfattning. Rådgivningen omfattar alla typer av regulatoriska, strategiska och kommersiella miljörättsliga frågeställningar.

Heltäckande, miljörättslig expertis

Med vår breda expertis kan vi biträda klienter i hanteringen av i princip vilket miljörättsligt ärende och inom vilken bransch som helst. Vi har omfattande erfarenhet av bland annat processindustri, verkstadsindustri, gruvor och täkter, energiproduktion (t.ex. förnybar energi, kärnkraft och kraftvärme/fjärrvärme) och energitransmission, infrastrukturanläggningar inklusive va-anläggningar, återvinningsanläggningar och livsmedelsindustri. Byrån bevakar löpande utvecklingen på miljörättens område och håller kontinuerligt våra klienter uppdaterade om förslag till nya lagar, förordningar och beslut.

Mannheimer Swartling och advokater i miljörättsgruppen rankas återkommande i topp inom miljörätt av oberoende rankinginstitut som Chambers, Legal 500 och Who’s Who Legal.

Rådgivningen i urval

  • Tillstånd, anmälningar och dispenser – miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, Natura 2000, artskyddsdispens, dispens från BAT-slutsatser och tillstånd enligt kärntekniklagen
  • Tillsynsärenden – förelägganden, miljörelaterade avvikelser och olyckor samt miljöstraffrättsliga frågor
  • Energirelaterade frågor – tillståndsprövningar för olika land- eller havsbaserade energiinfrastrukturprojekt samt regulatoriska frågor kopplade till energimarknaderna för el, olja, naturgas och biobränslen.
  • Product compliance – produktregulatoriska frågor, CE-märkning, kemikaliefrågor (REACH, RoHS, CLP), växtskyddsmedel och biocider, produktansvar och produktåterkallelser
  • Transaktioner och avtal – miljörättslig due diligence av företag, fastigheter och projekt samt riskbedömning och riskhantering
  • Förorenad mark – utredning av ansvar, strategisk rådgivning och biträde i tillsynsärenden, förorenad mark vid exploatering och fördelningstalan
  • Klimatrelaterade frågor – utsläppshandel, energikartläggning och hållbarhetsrapportering
  • Återvinning och cirkulära system – regulatoriska frågor om avfall, biprodukter och end-of-waste, producentansvar, avtalsrättsliga frågor rörande avfall samt gränsöverskridande avfallstransporter