VerksamhetsområdeMiljörätt

Med den största miljörättsgruppen i Norden erbjuder Mannheimer Swartling heltäckande rådgivning på miljörättens område. Gruppen rådger både privata och offentliga aktörer inom industri, infrastruktur och energiproduktion.

Mannheimer Swartling är en fullservicebyrå, vilket återspeglas även i byråns miljörättsliga rådgivning. I miljörättsgruppen arbetar ett 30-tal jurister, varav många med mer än 10 års erfarenhet av miljörätt, integrerat över byråns kontor i Malmö, Stockholm och Göteborg. Gruppen har därmed en unik kapacitet och erfarenhet som sträcker sig över miljörättens hela spektrum, från tillstånds- och tillsynsrelaterade frågeställningar till exempelvis product compliance och arbetsmiljöfrågor.

Gruppen anlitas ofta som rådgivare i komplexa och stora projekt, prövningar och transaktioner. Vi arbetar typiskt sett nära klienten och klientens övriga rådgivare och har gärna en samordnande och proaktiv roll i såväl det stora projektet som i det mindre ärendet. Kunskap om och förståelse för klientens verksamhet tillsammans med juridisk expertkunskap är grundbultar i vår rådgivning som omfattar regulatoriska, strategiska och kommersiella miljörättsliga frågeställningar.

Mannheimer Swartling och gruppens jurister rankas återkommande i topp inom miljörätt av oberoende rankinginstitut såsom Chambers, Legal 500 och Who's Who Legal.

Gruppen biträder byråns klienter med bland annat följande frågor:

  • Tillstånd och dispenser – miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, Natura 2000, artskyddsdispens, dispens från BAT-slutsatser samt tillstånd enligt kärntekniklagen
  • Tillsynsärenden – förelägganden, miljörelaterade avvikelser och olyckor samt miljöstraffrättsliga frågor
  • Energirelaterade frågor – frågor om koncession och andra regulatoriska frågor enligt ellagen och naturgaslagen samt tillstånd enligt kontinentalsockellagen och lagen om Sveriges ekonomiska zon
  • Product compliance – märkning av produkter inkl. CE-märkning, produktansvar samt produktåterkallelser
  • Transaktioner och avtal – environmental due diligence, riskbedömning samt riskhantering
  • Förorenad mark – avhjälpandeansvar, förorenad mark vid exploatering, fördelningstalan, regresstalan samt miljöskadestånd
  • Avfall och återvinning – hantering av avfall och biprodukter, avfallsförbränning, end-of-waste, producentansvar, försäljning och transport av avfall samt gränsöverskridande avfallstransporter
  • Kemikalier – kemikalielagstiftning såsom REACH och regelverket om växtskyddsmedel