Mannheimer Swartling erbjuder rådgivning inom alla områden av internationell handelsrätt med en gedigen internationell räckvidd. Med kontoret i Bryssel och vår Kina/APAC-desk erbjuder vi lokalt förankrad rådgivning i de viktiga globala handelsregionerna. Vi samarbetar även löpande med experter i andra jurisdiktioner.

Vår rådgivning inom internationell handelsrätt fokuserar på ekonomiska sanktioner, exportkontroll, tullagstiftning, skyddstullar, antidumpnings- och antisubventionsutredningar, WTO och frihandelsavtal samt generell import- och exportlagstiftning. Vår expertis omfattar även  rådgivning inom området nationell säkerhet och FDI-screening, och särskilt regler om säkerhetsprövningar vid företagsöverlåtelser så som säkerhetsskyddslagen och liknande regler i andra länder och på EU-nivå.

Gränsöverskridande handel och investeringar

Nationella säkerhetsregler kan begränsa möjligheten att handla och investera över gränser. Vi hjälper våra klienter att förhålla sig till de olika typer av regler på området – i Sverige och inom andra jurisdiktioner; särskilt vad gäller regler om granskning av direktinvesteringar och i förhållande till svenska säkerhetsskyddslagen. Vi ger även löpande strategisk rådgivning till företag avseende frihandelsavtalsförhandlingar, inbegripet analys och framtagande av förhandlingspositioner.

Handelspolitiska skyddsinstrument; antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder

Med vår närvaro i Bryssel har vi omfattande erfarenhet av rådgivning kring handelspolitiska skyddsinstrument. Vi bistår regelbundet i den europeiska kommissionens antidumpnings- och antisubventionsundersökningar. Vi bistår även i domstolsförfaranden om dessa åtgärder, både genom direkt talan vid EU-domstolen och i nationella förfaranden, inbegripet förhandsavgöranden.

Exportkontroll, sanktioner

Regler kring exportkontroll och sanktioner träffar många bolag som handlar internationellt. Vår rådgivning omfattar alla delar av ett bolags compliance-arbete, från riskanalyser, anpassning och implementering av compliance-program, klassificering av varor, mjukvara och teknologi, sanktionsbedömningar, analyser av handelsförbud på riskmarknader, samt i kontakter med myndigheter och vid utredningar i olika jurisdiktioner. Byråns ryska och kinesiska medarbetare kan effektivt bistå vid fördjupade granskningar och konkret rådgivning kopplad till dessa större riskmarknader.

Tullfrågor

På tullområdet bistår vi företag i samband med tullrevisioner, internutredningar, eftergiftsansökningar och domstolsprocesser mot Tullverket. Vi ger även rådgivning i import- och exportfrågor som rör tullklassificering, ursprung och tullvärde, samt olika typer av tulltillstånd och certifieringar (AEO).

Utredningar och ansvar

Många handelsrättsliga regler är straffsanktionerade i Sverige och i andra länder. Tillsammans med byråns Corporate Crime-verksamhet kan vi erbjuda rådgivning vid misstänkta och konstaterade överträdelser, i utredningsarbete och i kontakter med myndigheter.

Rådgivningen i urval

  • Antidumpnings- och antisubventionsutredningar
  • Nationell säkerhet / FDI screening
  • Frihandelsavtal och WTO
  • Exportkontroll och sanktioner
  • Tullagstiftning, import och exportlagstiftning
  • Compliance, utredningar och överträdelser