Med bred och djup erfarenhet av aktiemarknaden, dess transaktioner och regelsystem, kan vi tillföra ett mervärde för klienterna i strategiska och strukturella frågor.

Vi engagerar oss i utvecklingen av den svenska aktiemarknaden och bevakar löpande marknads-, god sed- och lagstiftningsfrågor. Våra jurister deltar också aktivt i svenska och internationella sammanhang för utveckling och bevakning av god sed, bolagsstyrning (corporate governance) och regelsystem inom bolags- och aktiemarknadsrätt. I gruppen ingår en Professional Development Lawyer som har huvudansvaret för gruppens kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Vårt arbete täcker alla typer av aktiemarknadstransaktioner och bolagsrättsliga frågor. För varje transaktion sätter vi samman en grupp med de specialister som behövs inom områden som skatt, bank och finans, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har ett särskilt nära samarbete med utvalda advokatbyråer inom Europa. Tillsammans med dem har vi etablerat gemensamma principer för transaktioner som rör flera jurisdiktioner för att åstadkomma ett effektivt samarbete och kunna ta gemensamma uppdrag. Därutöver lämnar vi råd avseende rörelse- och tillsynsfrågor för värdepappersinstitut och fondbolag.

Rådgivningen i urval

 • Publika erbjudanden och samgåenden
 • Private placements
 • Omstruktureringar
 • Apportförvärv
 • Nyemissioner och andra kapitalanskaffningar
 • Börsintroduktioner
 • Informationsfrågor
 • Insiderfrågor
 • Bolagsrätt
 • Bolagsstyrning (corporate governance)
 • Incitamentsprogram