Mannheimer Swartlings verksamhet inom Corporate Investigations och Corporate Crime täcker det samlade behovet av utredningskompetens och rådgivning vid misstanke om brott eller andra oegentligheter i verksamheten.

Vi bistår regelbundet företag och organisationer inom privat och offentlig sektor med att utreda och hantera misstänkta eller redan klarlagda oegentligheter i verksamheten. Våra jurister har omfattande erfarenhet av att genomföra komplexa utredningar, ofta med internationella förgreningar. Byrån hjälper klienter både med att genomföra interna utredningar och med att leda utredningar som föranleds av misstankar mot företaget.

Objektiva och effektiva utredningar

För att upprätthålla värdet av en utredning vid en företagskris är det helt avgörande att försäkra sig om utredningens självständighet, objektivitet och integritet. Mot denna bakgrund har vi etablerat en välutvecklad metodik för att säkert och effektivt sätta ramarna för, genomföra och rapportera resultatet av vårt uppdrag.

En effektiv utredning ska förse ledningen eller styrelsen med den information som behövs för att fatta välgrundade beslut om hur man ska gå vidare och hur missförhållanden och risk kan motverkas. Vår advokatsekretess ger oss goda förutsättningar att effektivt utföra våra utredningsärenden och skyddar uppgiftslämnande.

Globala utredningar

Byrån har bred erfarenhet av kontakter med myndigheter och tillsynsorgan både i Sverige och utomlands. Vår expertis omfattar även globala utredningar och att bistå företag som utreds av utländska myndigheter, som amerikanska SEC och DOJ, och internationella organ.

Vi har ett väl upparbetat kontaktnät av konsulter för assistans i utredningsarbete avseende t.ex. forensic-tjänster, utförande av integritetsundersökningar avseende specifika personer och bolag samt för kommunikationsrådgivning.

Experter inom näringslivsrelaterad straffrätt

Tack vare byråns erfarna experter på näringslivsrelaterad straffrätt företräder vi också klientbolag och organisationer i förundersökningar om brott, vid åtal samt i brottsrelaterade tvister.

Vi ger råd till och företräder företag och organisationer i förundersökningar om brott, vid åtal samt i brottsrelaterade tvister. Detta gäller oavsett om (i) klienten har utsatts för brott, (ii) någon misstänks ha begått brott inom klientens verksamheten eller (iii) klienten på annat sätt har blivit involverad i en brottsutredning eller annan rättsprocess kopplad till brottsliga handlingar.

Våra experter på näringslivsrelaterad straffrätt har mångårig praktisk erfarenhet av arbete som åklagare respektive försvarare.

Rådgivningen i urval

  • Företagsutredningar vid misstankar om korruption, penningtvätt, sanktionsbrott och andra verksamhetsrelaterade oegentligheter,
  • Strategisk rådgivning i samband med utredning mot företaget som bedrivs av svenska eller utländska myndigheter
  • Krishantering – strategisk rådgivning till styrelse och ledning
  • Ansvarsutredningar för bedömning av organisationens utförande, styrning och kontroll
  • Straffrättsliga analyser och överväganden samt bevisvärdering inför t.ex. beslut om polisanmälan, arbetsrättsliga åtgärder eller skadeståndstalan i anledning av att anställda har begått brott i tjänsten;
  • Försvar av bolag och organisationer i förundersökningar som kan resultera i företagsbot, förverkande eller skadeståndsskyldighet;
  • Rådgivning och biträde till klientbolag som av myndigheter ombetts utlämna information och dokumentation, ställa anställda till förfogande för vittnesförhör eller på annat sätt medverka till utredningen inom ramen för en förundersökning om brott; samt
  • Spåra och vidta rättsliga åtgärder för att återföra eller säkra ersättning för egendom som har förlorats genom brottsligt angrepp, såsom vid t.ex. förskingring och bedrägeri (s.k. asset recovery).