VerksamhetsområdeFinansiell reglering

Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Finansiell reglering arbetar huvudsakligen med fondförvaltare, värdepappersföretag, försäkringsbolag, börser och andra finansiella företag avseende de regelverk som reglerar kapitalförvaltning och finansiella handelsplatser. Tyngdpunkten ligger på AIFMD, UCITS, MiFID, MiFIR och PSD.

Det regulatoriska regelverket på det finansiella området har varit föremål för en omfattande utveckling under de senare åren och den regulatoriska miljön har blivit alltmer komplex. En stor del av reglerna utarbetas på EU-nivå. Det finns inget som tyder på att denna utveckling kommer avta. Som en konsekvens av detta har riskerna förknippade med att bedriva reglerad verksamhet blivit större; marknadens dom vid bristande regelefterlevnad är ofta hård och omedelbar och tillsynsmyndigheterna har blivit mer aktiva och fått större sanktionsmöjligheter. Vi hjälper byråns klienter att manövrera inom detta område.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat följande områden:

 • Etablering av fond- och kapitalförvaltningsverksamheter
 • Tillstånd och registrering av fondförvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD)
 • Rådgivning avseende lagen om värdepappersfonder (UCITS)
 • Tillståndsplikt enligt lagen om värdepappersmarknaden (MiFID)
 • Rapporteringsskyldighet enligt MiFIR
 • Gränsöverskridande marknadsföring av utländska fonder och kapitalförvaltare
 • Passportering av tillstånd
 • Frågor rörande sanktionsärenden
 • Regler rörande börser and andra handelsplatser
 • Frågor rörande Priip-produkter
 • Regulatoriska frågor i samband med företagsöverlåtelser och omstruktureringar
 • Rådgivning avseende lagen om betaltjänster (PSD)