Mannheimer Swartling hjälper klienter som fondförvaltare, värdepappersföretag, betalningsinstitut, handelsplatser och annan finansiell infrastruktur samt andra finansiella företag att navigera svenska och EU-rättsliga regelverk. Vi arbetar även med företag som verkar i gränslandet till den finansiella sektorn, bland annat i frågor om gränsdragningen mellan tillståndspliktig och oreglerad verksamhet.

Det regulatoriska regelverket på det finansiella området har varit föremål för en omfattande utveckling under de senare åren och den regulatoriska miljön har blivit allt mer komplex. En stor del av reglerna utarbetas på EU-nivå. Det finns inget som tyder på att denna utveckling kommer avta.

Komplexa utmaningar

Riskerna förknippade med att bedriva reglerad verksamhet har blivit större; marknadens dom vid bristande regelefterlevnad är ofta hård och omedelbar och tillsynsmyndigheterna har blivit mer aktiva och fått större sanktionsmöjligheter. Byråns team inom Finansiell reglering hjälper klienter att manövrera inom detta komplicerade område. Tyngdpunkten ligger på regelverken AIFMD, EuVECA/EuSEF, MiFID II, MiFIR, PRIIPs, PSD2, UCITS-direktivet samt Taxonomi- och Disclosure-förordningarna (SFDR).

Rådgivningen i urval

 • Etableringar och omstruktureringar av fond- och kapitalförvaltningsverksamheter såsom förvaltare av riskkapitalfonder, kreditfonder, fastighetsfonder, infrastrukturfonder, bolånefonder samt värdepappersbolag
 • Ansökan om tillstånd eller registrering hos Finansinspektionen
 • Rådgivning avseende fintech, blockchain och crowdfunding
 • Bedömningar av om en verksamhet är tillståndspliktig eller rapporteringspliktig
 • Rådgivning avseende fondresningar samt distribution av fonder och andra kapitalförvaltningstjänster
 • Regulatoriska frågor i samband med företagsöverlåtelser och omstruktureringar
 • Ägar- och ledningsprövningar
 • Biträde vid tillsyns- och sanktionsärenden hos Finansinspektionen
 • Rådgivning avseende löpande regelefterlevnad
 • Upprättande av interna styrdokument (policies)
 • Rådgivning avseende utläggning av verksamhet (outsourcing)
 • Frågor rörande börser och andra handelsplatser samt annan finansiell infrastruktur
 • Frågor rörande Priip-produkter