Mannheimer Swartling har lång erfarenhet av försäkringsrättsliga frågeställningar på den svenska marknaden. Vi hjälper klienter både i deras löpande verksamhet och i större projekt.

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning inom frågor relaterade till försäkring och återförsäkring. Våra uppdrag omfattar allt från stora, komplexa försäkringsanspråk och försäkringstvister till internationella försäkringstransaktioner och frågor om gränsöverskridande försäkringsdistribution.

Våra jurister på försäkringsområdet har omfattande kunskap och kompetens inom försäkringsrörelserätt, försäkringsdistributionsrätt, försäkringsavtalsrätt och andra försäkringsrelaterade frågor. Teamet samarbetar kontinuerligt med andra juridiska specialister på byrån inom områden som till exempel arbetsrätt och pensioner, bank och finans, företagsbeskattning, företagsöverlåtelser, kapitalförvaltning och finansiell reglering samt tvistlösning.

Omfattande branschkunskap

Försäkringsteamet företräder ett brett spektrum av klienter inom försäkringsbranschen, som liv- och skadeförsäkringsbolag, återförsäkringsgivare, försäkrings- och återförsäkringsförmedlare samt andra som är yrkesverksamma på marknaden. Dessutom företräder vi regelbundet byråns klienter i komplexa försäkringstvister och andra ärenden som rör klienternas försäkringsskydd.
Gruppen arbetar i mycket stor utsträckning med ärenden av internationell karaktär och kan tack vare byråns stora kontaktnät erbjuda kvalificerad rådgivning även i frågor som rör andra jurisdiktioner. Gruppens jurister skriver regelbundet artiklar inom försäkringsrelaterade ämnen och talar ofta på seminarier hos olika handels- och branschföreningar.

Rådgivningen i urval

  • Omstruktureringar och transaktioner
  • Distribution – nationell och gränsöverskridande
  • Regulatoriska frågor
  • Tillstånd- och tillsynsärenden
  • Anspråk på försäkringsersättning – vid stora skador och krav
  • Tvister
  • Försäkringsdokumentation – som försäkringsvillkor och förköpsinformation
  • Produktutveckling
  • Återförsäkringsstrukturer
  • Projektledning i gränsöverskridande uppdrag