Mannheimer Swartling har djup specialistkunskap inom upphandlingsområdet och andra kommersiella offentliga rättsområden. Byrån anlitas löpande som rådgivare åt leverantörer och beställare i Sverige och globalt. Rådgivningen omfattar samtliga nationella upphandlingslagar och upphandlingsförfaranden.

Vi erbjuder rådgivning inom alla faser av omfattande och komplexa projekt som fastighets-, entreprenad- och miljöprojekt, infrastrukturprojekt, outsourcing av IT och kollektivtrafik, upphandling av tunnelbanetåg, tåg och spårvagnar, nationellt viktiga inköp samt företagsöverlåtelser, omstruktureringar och andra liknande företagstransaktioner som inkluderar enheter med en skyldighet att följa upphandlingslagstiftningen eller företag som är leverantörer till sådana enheter.

Bred klientbas

Bland våra klienter finns bland annat myndigheter som förbereder offentliga anbudsförfaranden samt anbudsgivare i omtvistade upphandlingar. Byrån engageras även löpande i en stor mängd överprövningsprocesser och skadeståndstvister vid svenska domstolar.
Juristerna inom Mannheimer Swartlings samtliga verksamhetsområden arbetar helt integrerat varandra, över kontors- och verksamhetsgränser. På det sättet skräddarsyr vi snabbt rådgivning med hänsyn till varje enskild klient och till varje enskilt uppdrag.

Rådgivningen i urval

  • Strategisk rådgivning till såväl beställare som leverantörer inför, under och efter genomförandet av en offentlig upphandling
  • Framtagande, granskning och bearbetning av upphandlingsdokument
  • Framtagande, granskning och bearbetning av anbud
  • Biträde vid prövning och utvärdering av inlämnade anbud
  • Biträde vid överprövningar samt processer avseende skadestånd på upphandlingsrättslig grund och upphandlingsskadeavgift
  • Strategisk rådgivning avseende förvaltning av offentligt upphandlade avtal
  • Rådgivning angående offentlighets- och sekretessfrågor och annan kommersiell offentlig rätt samt biträde vid domstolsprocesser i dessa frågor