VerksamhetsområdeOffentlig upphandling

Mannheimer Swartlings specialister inom offentlig upphandling har bred erfarenhet inom upphandlingsområdet.

Vi biträder regelbundet i stora och komplexa projekt såsom PPP, infrastrukturprojekt, outsourcing av IT och kollektivtrafik, upphandling av tunnelbane-, tåg- och spårvagnar, nationellt viktiga inköp och omstruktureringar av företagsgrupper som inkluderar företag med en skyldighet att följa upphandlingslagstiftningen.

Vi anlitas som rådgivare inom offentlig upphandling av såväl svenska som utländska anbudsgivare och beställare. Vi är varje år engagerade i en stor mängd överprövningsprocesser vid svenska förvaltningsdomstolar.

Vi biträder våra klienter från upphandlingens inledande fas till en eventuell tvist. Gruppens verksamhet omfattar bland annat följande områden:

  • Val av upphandlingsform
  • Granskning och bearbetning av förfrågningsunderlag
  • Granskning och bearbetning av anbud
  • Biträde med utvärdering av inlämnade anbud
  • Analys av och rådgivning om offentlig upphandling genomförts på ett korrekt sätt
  • Biträde vid överprövning
  • Biträde vid skadeståndstvister
  • Rådgivning angående sekretessfrågor
  • Löpande rådgivning avseende övriga frågor inom offentlig upphandling