VerksamhetsområdeCorporate Sustainability and Risk Management

Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Corporate Sustainability and Risk Management erbjuder rådgivning kring hållbarhetsfrågor relaterade till affärsjuridik. Mannheimer Swartling ser hållbarhet som en integrerad, självklar och värdeskapande del av vår rådgivning inom samtliga affärsjuridiska verksamhetsområden. Corporate Sustainability and Risk Management är en övergripande verksamhetsgrupp som införlivar byråns sammanlagda affärsjuridiska kompetens i vår rådgivning kring hållbarhetsfrågor. Vi arbetar också aktivt tillsammans med övriga verksamhetsgrupper med att integrera medvetenhet kring hållbarhet i byråns samtliga verksamhetsområden.

Vi hjälper våra klienter att uppfylla tillämpliga regelverk, hantera risker och affärsmöjligheter utifrån FN:s Global Compacts fyra huvudområden: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Vår rådgivning kombinerar regelefterlevnad med övergripande strategisk rådgivning kring hållbarhet, vilket inkluderar efterlevnad av internationella riktlinjer och ramverk, såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, de globala målen för hållbar utveckling samt branschspecifika riktlinjer. Detta integrerade arbetssätt möjliggör för våra klienter att säkerställa regelefterlevnad, hantera risker, möta förväntningar från intressenter, agera i linje med sina egna värderingar och uppnå ett långsiktigt värdeskapande.

Juristerna i verksamhetsgruppen för Corporate Sustainability and Risk Management har, utöver gedigen kunskap om hållbarhetsrelaterade frågor, erfarenhet från andra verksamhetsgrupper och branscher samt ett starkt kommersiellt fokus. Vår hållbarhetsrådgivning breddas ytterligare av Mannheimer Swartlings erfarenhet av utomeuropeiska marknader. Genom vår närvaro i och erfarenhet av bl.a. Ryssland och Kina besitter vi särskild kompetens och har möjlighet att verka och rådge våra klienter kring hur de ska agera på viktiga, men ofta komplexa, utländska marknader. Där vi inte själva har kontor arbetar vi med vårt nätverk av samarbetspartners.

Vår rådgivning inom verksamhetgruppen Corporate Sustainability and Risk Management delas upp i tre huvudområden: (i) hållbarhet i den löpande verksamheten, (ii) hållbarhet i transaktioner samt (iii) utredningar och krishantering. För ytterligare information om vår rådgivning inom respektive område, vänligen klicka vidare nedan.

Hållbarhet i den löpande verksamheten

Med ett proaktivt synsätt kring regelefterlevnad och riskhantering i företags och organisationers löpande verksamhet lämnar vi rådgivning kring bl.a. riskanalys, utformning och implementering av förebyggande åtgärder, bolagsstyrningsfrågor samt lagkrav kring hållbarhetsrapportering.

LÄS MER

Hållbarhet i transaktioner

I transaktionssammanhang hjälper vi företag att genomföra granskningar av hållbarhetsrelaterade risker inom ett brett spektrum av olika branscher och lämnar rekommendationer kring hur de identifierade riskerna kan hanteras inom ramen för den specifika transaktionen.

LÄS MER

Utredningar och krishantering

Vi bistår företag och organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor med att utreda och hantera potentiella eller misstänkta fel, avvikelser eller oegentligheter i verksamheten.

LÄS MER

"Absolutely first-rate." (Chambers Europe, 2019)

 

"They are practical and articulate and have the resources to provide very good advice on any of the issues that would arise during a corporate investigation." (Chambers Europe, 2019)

 

"I was pleased with the speed, responsiveness and quality of the work. What makes the difference is the total combined experience which they can bring to the table." (Chambers Europe, 2019)

 

"The team are quick, commercial, able to understand and assess the situation quickly and provide tailored advice." (Chambers Europe, 2018)

 

"Great interaction from the team to assist its clients in the best way." (Chambers Europe, 2018)