Mannheimer Swartlings jurister inom Corporate Sustainability and Risk Management erbjuder rådgivning kring hållbarhetsfrågor relaterade till affärsjuridik. Våra klienter verkar i en alltmer komplex värld där höga förväntningar från intressenter kombineras med ökande regulatoriska krav. Vi hjälper byråns klienter att uppfylla tillämpliga regelverk samt att hantera risker och affärsmöjligheter relaterade till hållbarhet. Vi ser hållbarhet, i det här sammanhanget ofta benämnt ESG (Environment, Social and Governance), som en integrerad och värdeskapande del av vår rådgivning.

Vi har gedigen kunskap om hållbarhetsrelaterade frågor, erfarenhet från andra verksamhetsområden och branscher samt ett starkt kommersiellt fokus. Hållbarhetsrådgivningen stärks ytterligare av byråns erfarenhet av utomeuropeiska marknader.

Rådgivningen kombinerar regelefterlevnad med övergripande strategisk rådgivning kring hållbarhet. Det inkluderar efterlevnad av internationella riktlinjer och ramverk som FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling och branschspecifika riktlinjer.

Våra uppdrag har regelmässigt en internationell dimension och vi arbetar ofta i internationella team. Vi har även nära kontakter med ledande advokatbyråer över hela världen och har stor vana att både leda och ingå i globala team av jurister och andra experter.

Rådgivningen i urval

  • Antikorruption och penningtvätt – Riskanalyser, riskhantering och regulatorisk rådgivning
  • Mänskliga rättigheter – Policyfrågor, human rights due diligence, dvs. processer för att identifiera och hantera risker och konsekvenser avseende mänskliga rättigheter inom en verksamhet och dess affärsrelationer.
  • Visselblåsning – Utformning och implementering av visselblåsarsystem samt utredning av anmälningar
  • Value chain – Rådgivning inom hållbarhet i affärsrelationer, exempelvis riskbedömningar, avtal, revisioner och andra verktyg som led i att påverka affärsrelationers hållbarhetsarbete, samt utformning och implementering av interna processer för styrning, rapportering och riskhantering.
  • Due Diligence – Utformning och implementering av externa och interna krav rörande mänskliga rättigheter, och andra hållbarhetsområden, exempelvis processer för riskbedömning och riskhantering, åtgärdsplaner, rapportering, kommunikation och uppföljning.
  • Sustainable finance – Affärsjuridisk rådgivning inom ESG och finans, exempelvis EU:s taxonomi som skapar ett klassificeringsverktyg för att bedöma ekonomiska aktiviteter, och disclosure-förordningen med krav på information gällande hållbara investeringar och risker
  • Hållbarhet (ESG) inom transaktioner (M&A) – Tillsammans med byråns jurister som arbetar med företagsöverlåtelser bistår vi regelbundet med granskning av företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv (ESG) i stora och komplexa transaktioner. En sådan granskning omfattar ofta allt från mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, klimat och miljö, anti-korruption, penningtvätt och dataskydd, till sanktioner och exportkontroll.
  • Compliance-program – Utformning och implementering av nationella och globala compliance program