Mannheimer Swartlings specialister på Fonder och investeringar arbetar huvudsakligen med att strukturera fonder och att biträda fonderna vid deras investeringar.

Vi hjälper kapitalförvaltare och institutioner att förhandla fondavtal och andra slags kapitalförvaltningsavtal, där de underliggande tillgångarna kan utgöras av exempelvis aktier, fondandelar, derivatinstrument eller fastigheter.

Bredden i vår verksamhet gör att vi företräder klienter bland riskkapitalbolag, fondförvaltare, pensionsfonder, myndigheter, livförsäkringsbolag, banker, företag ägda av riskkapitalfonder och entreprenörer. Genom vårt nära samarbete med byråns övriga specialister kan vi erbjuda alla tjänster som är relevanta för att kunna genomföra våra uppdrag. Om ärendena har en utländsk koppling samarbetar vi antingen med våra kollegor på byråns utlandskontor eller med det nätverk av specialister på andra advokatbyråer som vi genom fleråriga samarbeten byggt upp i relevanta länder.

Byrån har under flera års tid lagt ned ett betydande arbete med att utveckla nya strukturer och att få bort hinder för att göra det möjligt att bedriva riskkapital- eller kapitalförvaltningsverksamhet i eller från Sverige. Vi har som enda svenska advokatbyrå samarbetat med Nordiska Ministerrådet i syfte att få till stånd en mer effektiv nordisk riskkapitalmarknad och vi är sedan flera år en partner och exklusiv juridisk rådgivare till den svenska branschorganisationen, SVCA, och en aktiv medlem i den kommitté som ansvarar för beredning av lagstiftnings- och skattefrågor i den europeiska branschorganisationen, EVCA. Genom vårt nära arbete med SVCA och EVCA bevakar och kommenterar vi kontinuerligt rättsutvecklingen både i Sverige och i utlandet. Vi ser ett stort värde i att genom aktivt deltagande i konferenser eller genom enskilda samtal medverka till att förbättra förutsättningarna att bedriva riskkapital- och kapitalförvaltningsverksamhet i Sverige.

Rådgivningen i urval

  • Strukturering av riskkapitalfonder
  • Förhandling av fondavtal
  • Regulatoriska frågor som aktualiseras av bl.a. AIFMD och MiFID
  • Omstrukturering av riskkapitalfonder
  • Investeringar och tilläggsinvesteringar i bolag
  • Omstruktureringar och avyttringar av bolag
  • Sekundärtransaktioner av fondandelar eller bolag
  • Förhandling av kapitalförvaltningsavtal
  • Hedgefonder