Vi är övertygade om att vår största möjlighet att påverka världen i en hållbar riktning ligger i det vi kan bäst – affärsjuridisk rådgivning. För att åstadkomma förändring krävs det också att vi lever som vi lär och tar vårt samhällsansvar för det vi kan påverka. Med affären i fokus har Mannheimer Swartling under många år arbetat med hållbarhetsfrågor inom ett ramverk som består av tre pelare: hållbarhet i rådgivningen, internt och i samhället.

Affärsjuridisk rådgivning är kärnan i vår verksamhet. Vi har specialistgrupper med särskild expertis inom hållbarhet, men hålbarhetsrelaterade utmaningar aktualiseras inom alla våra verksamhetsgrupper och rättsområden. Vi vill genom vår rådgivning fortsätta att påverka utvecklingen mot ett näringsliv som skapar värde för både dagens samhällsaktörer och för framtida generationer.

Internt arbetar vi med frågor som är centrala både för byrån och advokatbranschen i stort i form av kompetens och utveckling, hälsa och välbefinnande, mångfald och inkludering, miljö och klimat samt etik och regelefterlevnad.

I samhället engagerar vi oss pro bono i utvalda organisationer och verksamheter samt deltar i olika samhällsinitiativ. Ambitionen med vårt samhällsengagemang är att vi ska kunna hjälpa våra samarbetspartners i deras bidrag till ett mer hållbart samhälle.

Sustainable by design

Konceptet Sustainable by design syftar till att stärka den horisontella integrationen av byråns värden och mål inom hållbarhet i den dagliga verksamheten. Hitintills har vi främst arbetat med konceptet utifrån vår kärnverksamhet – från att ett ärende kommer in till den rådgivning som ges och de lärdomar och erfarenheter som vi som organisation tar med oss in i varje nytt ärende. Genom att kartlägga flöden och beröringspunkter kan vi få en bättre bild av förhållandet mellan orsak och verkan inom vårt hållbarhetsarbete och byråns övergripande affärsstrategi.

Hållbarhet från start handlar om vilka ärenden och frågor vi väljer att arbeta med. Det inkluderar givetvis compliance, men även etiska frågor och andra övergripande strategiska frågor för byråns verksamhet.

Hållbarhet i rådgivningen avser att vår rådgivning präglas av djup kunskap och expertis om affärsjuridiska aspekter av hållbarhetsfrågor i samtliga av våra grupper.

Hållbarhet bland våra medarbetare handlar om frågor som en långsiktigt hållbar arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande, mångfald och inkludering, bemanning i ärenden och främjande av individuell utveckling.

Hållbarhet i vår leverans rör vilka metoder och arbetssätt vi använder oss av när vi vägleder våra klienter och att aktivt arbeta för att reducera negativ inverkan på människor och miljö längs vägen, exempelvis vid val av transportmedel och inköp av tjänster och varor.

Hållbarhet i cykeln utgör det sista steget i kretsloppet och våra reflektioner och lärdomar för att bli bättre på det vi gör och utveckla vår verksamhet hållbart.