VerksamhetsområdeEntreprenadrätt

Mannheimer Swartlings branschgrupp för Infrastruktur och entreprenad är sedan länge en ledande rådgivare till svensk industri och offentlig sektor när det gäller infrastrukturprojekt, entreprenader och andra större investeringsprojekt.

Gruppens jurister biträder i ärenden som rör alltifrån de största och mest komplexa infrastrukturprojekten i landet till kommersiell fastighetsutveckling och investeringar i produktionsanläggningar och andra anläggningstillgångar inom industrin.

De senaste två decennierna har vi varit involverade som rådgivare i flertalet av de största bygg- och anläggningsprojekt som genomförts i Sverige, t.ex. Öresundsbron, Arlandabanan, Citytunneln, Hallandsåstunneln, Botniabanan, Facebooks datacenter i Luleå, Nya Karolinska Sjukhuset, ESS-projektet, Förbifart Stockholm, Northvolts batterifabrik och utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Vår erfarenhet de senaste åren omfattar även ett stort antal projekt utomlands, såsom t.ex. bilfabriker i Kina, gruvor i Afrika och Asien, avloppsreningsverk och pipelines i Mellanöstern samt olje- och gasanläggningar i Ryssland och Afrika.

Vi har omfattande erfarenhet av OPS-projekt (offentlig-privat samverkan). Byrån har biträtt beställaren i de större OPS-projekt som hittills förekommit i Sverige. Vi har därtill biträtt i flera OPS-projekt utomlands. Vi har härigenom fått en särställning bland svenska advokatbyråer när det gäller erfarenhet av OPS.

Vi biträder inte bara när det ska förhandlas ett avtal eller lösas en tvist. Vi biträder våra klienter i alla faser av ett projekt och i alla juridiska frågor som uppstår i ett projekt.

Förberedelser: Vi biträder i strategiska diskussioner. Hur ska projektet struktureras? Detta kan t.ex. innefatta frågor rörande finansiering, skattestruktur, avtalsstruktur, upphandlingsform och försäkringslösningar. Vilka tillstånd krävs? Vi biträder vid ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken och specialförfattningar. Vi biträder också vid frågor rörande detaljplaner och bygglov.

Upphandling och avtal: Vi biträder vid upphandling, avtalsskrivning och avtalsförhandlingar. Vi bidrar till att skapa avtalsformer som främjar samarbete och tar fram verktyg för hur man undviker tvister under projektets gång. Vi kan inte bara de standardavtal som finns inom den svenska bygg- och anläggningsbranschen, utan har stor erfarenhet av internationella standardavtal och av skräddarsydda avtal som specialanpassas till det enskilda projektet.

Projektgenomförande: Vi biträder våra klienter med löpande rådgivning och utbildning under genomförande av projektet. Vi hjälper våra klienter att undvika tvister men bidrar samtidigt med en metodik för hur man agerar för att vara väl förberedd om en tvist ändå skulle uppstå.