Hållbarhet inom affärsjuridik är inte avgränsat till ett rättsområde, utan snarare en röd tråd av frågor som aktualiseras inom hela byråns verksamhet. Mannheimer Swartlings verksamhetsöverskridande grupp Sustainability and ESG säkerställer att hållbarhet integreras i all vår rådgivning.

Gruppen arbetar med frågor inom alla våra rådgivningsområden och klientutmaningar ur ett holistiskt perspektiv där vår samlade kompetens bidrar på flera olika plan samtidigt. Genom vår rådgivning hjälper vi våra klienter att uppnå sina hållbarhetsmål och att hantera hållbarhetsutmaningar på ett ansvarsfullt sätt.

Genom bredden och djupet i byråns verksamhet erbjuder gruppen samordnad rådgivning inom sex nyckelområden som är nära sammankopplade med varandra:

Energiomställning

Energibranschen befinner sig i övergången från att vara fossilbaserad till nettonollutsläpp. Byrån arbetar både i projekt som driver själva omställningen – såsom produktion av förnyelsebar energi, gröna vätgasanläggningar, energiinfrastruktur och CCS-projekt – och med kapitalförsörjningen som möjliggör den. Vår rådgivning avser alltifrån etableringar, transaktioner, regulatoriska frågor och upphandling till finansiella investeringar och statsstödsfrågor.

Miljö och klimatförändringar

Effekterna av klimatförändringar och miljöförstöring är tydliga för oss alla och utmaningarna med att göra framsteg i den takt som behövs likaså. Som affärsjuridisk advokatbyrå hjälper vi våra klienter att på bästa sätt navigera i ett alltmer komplext regulatoriskt landskap för en hållbar framtid. Vi bistår exempelvis i samband med frågor om handel med utsläppsrätter, klimatanpassning, navigering av lagstiftning kring EU:s gröna giv, koldioxidförvaring, cleantech, produktsäkerhetsfrågor och miljötillstånd inklusive åtgärder för att minska föroreningar och hantering av farliga ämnen.

Affärsjuridik och mänskliga rättigheter

Att företag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter är allmänt erkänt, men långt ifrån implementerat på en universell nivå. Vi hjälper våra klienter på många olika sätt inom detta område, exempelvis när det kommer till frågor om hållbara värdekedjor, due diligence av mänskliga rättigheter i transaktioner, framtagande av policies och konsekvensanalyser, rapportering samt utredningar om överträdelser av mänskliga rättigheter.

Sustainable finance

Företag måste hantera ett komplext juridiskt regelverk både vid utformandet av strategier för nya finansiella produkter (exempelvis alternativa investeringsfonder) samt vid investeringar som görs av befintliga finansiella produkter. Vi bistår våra klienter med bland annat rådgivning i förhållande till Taxonomiförordningen och Disclosureförordningen (SFDR), vilket exempelvis omfattar framtagning eller granskning av uppgifter till informationsbroschyrer och årsrapporter mot bakgrund av de regulatoriska kraven, tolknings- och tillämpningsfrågor kopplade till regelverken samt utbildningar. Vi bistår även klienter i frågor om integration av hållbarhetsfaktorer i investeringsstrategi, hållbarhetsfaktorers påverkan på investeringsbeslut samt implikationer av sustainable finance-klassificeringar i transaktioner. Dessutom rådger vi klienter i frågor som gäller finansiering genom gröna eller hållbarhetslänkade obligationer och lån.

Compliance och styrning

Utan ett gediget arbete med styrning och compliance får hållbarhetsåtgärder ett mindre genomslag och blir inte lika effektiva. Vi hjälper våra klienter att skapa välfungerande strukturer för att stötta deras hållbarhetsarbete och uppfylla lagkrav inom många olika områden. Vår rådgivning innefattar bland annat antikorruption, penningtvätt, dataskydds- och integritetsfrågor, mänskliga rättigheter, konkurrensrätt, antidiskriminering, visselblåsning samt en rad olika trade-frågor. Vi arbetar inom dessa juridiska områden med allt från att skapa ramverk för regelefterlevnad till utredningar.

Hållbara transaktioner

Mannheimer Swartling har tagit fram ett ramverk för hållbara transaktioner som på ett systematiskt sätt fångar upp hållbarhetsaspekter och ESG-frågor. Vår rådgivning omfattar alltifrån strategifrågor och due diligence till transaktionsstrukturer, kontraktuella frågor och post-closing åtgärder.