VerksamhetsområdeCorporate Commercial

Mannheimer Swartlings Corporate Commercial-grupp tillhandahåller juridisk och affärsmässig rådgivning i ett brett spektrum av nationella och internationella kommersiella frågor.

Våra jurister har ett tydligt avtalsfokus och biträder våra klienter med att upprätta, granska, förhandla och förvalta kommersiella avtal samt bistå med strategisk rådgivning i våra klienters affärer. Juristerna har bred erfarenhet från ett flertal olika branscher och ett mycket starkt kommersiellt fokus. Den övergripande målsättningen för gruppens hantering av ärenden är att skapa realistiska och praktiskt användbara lösningar som fungerar i klienternas vardag.

Vår juridiska expertis omfattar bland annat nationell och internationell kontraktsrätt, köprätt, standardavtal på marknaden, tjänsteleveransavtal, branschspecifika avtal och frågor avseende olika distributionsformer (t.ex. agenter och återförsäljare).

Bland Corporate Commercial-gruppens medlemmar finns jurister som, utöver de ovanstående kompetenserna, också har god kännedom om specifika juridiska frågor som regelmässigt inverkar på många kommersiella avtal. Exempel (i urval) på områden där gruppen besitter djup kompetens är personuppgiftsrelaterade frågor, immaterialrättsliga frågor, IT- och teknikrelaterade frågor, upphandlingsrättsliga frågor samt olika regulatoriska frågor och compliance-frågor. Gruppen har därför både ett kunskapsmässigt djup och en bredd som gör att den kan hantera, projektleda och ge strategisk rådgivning även i de mest komplicerade juridiska och kommersiella projekten.

Bland de uppdrag vi regelmässigt hanterar kan nämnas:

  • Outsourcing och upphandlingar
  • Joint ventures och omstruktureringar
  • Strategiska samarbeten och industriella allianser
  • Licensavtal
  • Avtal rörande tillverkning, inköp och leverans
  • Digitaliserings- och IT-projekt
  • Utvecklingsprojekt
  • OEM, distributionsavtal, återförsäljaravtal och franchiseavtal