Marcus Irajinia Berglie arbetar med internationella och inhemska kommersiella skilje- och domstolsförfaranden samt näringslivsrelaterad straffrätt. Han har företrätt klientbolag från en rad olika branscher i SCC-, ICC- och UNCITRAL-skiljeförfaranden, inklusive interimistiska skiljeförfaranden. Vidare har Marcus särskild erfarenhet av att agera ombud i skadeståndsmål avseende företagsansvar (Eng. corporate accountability), vidta åtgärder för att spåra och återföra egendom som har förlorats genom bedrägeri och förskingring (Eng. fraud recovery) samt biträda klienter i förhållande till omfattande och komplexa brottsutredningar avseende näringslivsrelaterad brottslighet, såsom FCPA-utredningar utförda av amerikanska SEC och DOJ.

Marcus är invald medlem i Global Advisory Board för ICDR Young & International och ordförande för Göteborgs Juristklubb. Därutöver ägnar han tid åt att undervisa i näringslivsrelaterad straffrätt och processrätt inom ramen för byråns interna utbildningsprogram.