Emil Boström är specialiserad på aktiemarknadsrätt och arbetar särskilt med publika företagstransaktioner såsom offentliga uppköpserbjudanden, samgåenden och fusioner, och kapitalmarknadstransaktioner såsom börsintroduktioner och andra kapitalanskaffningar. Emil biträder även noterade företag i bland annat bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor.