Jakob Wijkander ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Publik M&A och aktiemarknad och tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Jakob tillhandahåller rådgivning till primärt stora och medelstora svenska börsbolag. Han har mycket stor erfarenhet av alla typer av publika företagstransaktioner och arbetar frekvent med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, offentliga uppköpserbjudanden, strukturaffärer, incitamentsprogram och bolagsstämmor. Jakob biträder även noterade bolag i bland annat bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor.

Jakob har bred erfarenhet av rådgivning i ECM-transaktioner och biträder noterade bolag i såväl riktade emissioner som företrädesemissioner, men också internationella klienter vid investeringar i svenska noterade bolag. Han arbetar med noteringsprocesser på både Nasdaq Stockholms huvudlista och på andra handelsplatser, och hjälper såväl svenska och internationella budgivare som målbolag i samband med offentliga uppköpserbjudanden och efterföljande tvångsinlösenprocesser. Jakob biträder också klienter med strukturering och utformning av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, och har omfattande erfarenhet av rådgivning till noterade bolag i insider- och informationsgivningsfrågor.

Jakob föreläser i aktiebolagsrätt vid Lunds universitet, och håller regelbundet seminarier, utbildningar och föreläsningar för byråns klienter i aktiemarknads- och aktiebolagsrelaterade ämnen.