Anders Nordström var delägare i byrån under åren 2013-2021. Han är specialiserad på arbetsrättsliga frågor i ett brett perspektiv. Det kan exempelvis röra sig om arbetsrättsliga frågor som uppstår vid företagsöverlåtelser och andra strukturella förändringar i samband med fusioner, förvärv och avyttringar. Anders arbetar även i hög uträckning med processer och skiljeförfaranden inom det arbetsrättsliga området. En stor del av detta arbete avser tvister om uppsägningar, avskedanden, stöld av företagshemligheter och andra oegentligheter riktade mot arbetsgivaren. Anders biträder också arbetsgivare vid internutredningar avseende misstankar om brott och andra missförhållanden på arbetsplatsen. Med över 25 års erfarenhet av arbetsrättsliga frågor, inklusive tjänstgöring vid Arbetsdomstolen (en specialdomstol för arbetsrättsliga tvister) och arbete som expert inom en statlig arbetsrättslig kommitté, är Anders allmänt betraktad som en av Sveriges ledande arbetsrättsadvokater. Anders är också en välkänd föreläsare inom arbetsrätt och ofta inbjuden att delta som talare vid olika kurser och konferenser.