BranschHealth Care and Life Science

Mannheimer Swartlings branschgrupp för Health Care and Life Sciences har under de senaste åren utvecklat en bred och djup specialisering avseende frågor som är av särskild vikt för läkemedel/biotech, medicinteknik och vård/omsorgsföretag.

Gruppens jurister arbetar med den forskande industrin i vitt skilda frågor. Ett aktuellt område under senare tid har varit samarbetet mellan industrin och sjukvården, inklusive allt från forskning och kliniska prövningar till sponsring och andra förmåner, upprättande av guidelines, marknadsföring och informationshantering.

Ett annat område av stor vikt är subvention av läkemedel och utbytbarhetsfrågor, där byrån har omfattande specialistkompetens avseende såväl planering och förberedelse av ansökan till TLV som överklagande i domstol av TLVs beslut.

Ett tredje angeläget område är skyddet mot otillbörlig konkurrens från generikaprodukter. Aktuella frågor gäller bland annat dokumentexklusivitet och sekretess, möjligheter för innovativa företag att ingripa i olika frågor om s k förenklat förfarande, generisk substitution med mera. Byrån ser också ett ständigt ökande behov av rådgivning avseende offentlig upphandling av produkter och tjänster i branschen.

Listan på branschspecifik kompetens kan göras lång. Naturligtvis arbetar byrån också med till exempel licensieringsfrågor, tillstånd, märkning och distribution.