OM BYRÅNMannheimer Swartling och hållbarhet

Att leverera de främsta lösningarna idag – och att samtidigt förutse morgondagens behov. Vi strävar efter att skapa en miljö där innovation möter tradition till gagn för våra klienter i Sverige och runtom i världen. Det är på så sätt vi säkerställer vår ledande position i Norden.

Våra klienter verkar i en omvärld i snabb förvandling. Det innebär att deras behov av rådgivning kontinuerligt förändras. Vårt mål är att ständigt utveckla vår byrå för att möta klienternas skiftande behov. Våra klienter uppskattar vår förmåga att se och anpassa rådgivningen till marknadsförändringar, nya förväntningar från deras intressenter och till nya regler – en förutsättning för ett hållbart och framgångsrikt företagande för våra klienter.

Det finns vissa principer vi aldrig ruckar på, som kvalitet och långsiktighet. Kvalitet definierar vi som att alltid leverera högsta kvalitet i allt vi gör samtidigt som vi ständigt förnyar och driver utvecklingen inom affärsjuridiken. Långsiktighet handlar om att alltid finnas till hands för våra klienter. Att ta initiativ och att vara lyhörd. Att förstå deras affär och föreslå lösningar. Det är på så sätt vi identifierar möjligheter att utveckla våra tjänster och att addera värde genom vår rådgivning. Vårt hållbarhetsarbete består av tre områden - rådgivning till klienter, byråns hållbarhetsarbete och Mannheimer Swartling i samhället.

Att ännu mer systematiskt integrera hållbarhet som en del av vår affärsjuriska rådgivning är ett exempel på byråns sätt att skapa mesta möjliga långsiktiga värde för våra klienter. Vi hjälper dem att efterleva sina egna värderingar samt hantera risker och affärsmöjligheter kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

Vi arbetar sedan flera år med att hjälpa företag att hantera hållbarhetsfrågor och allt fler av våra klienter inser att hållbarhet är av strategisk betydelse för att de ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft.

Det som från början uppfattades som en mjuk fråga har därmed under de senaste åren blivit en fråga om riskhantering och affärsutveckling.

Som den ledande affärsjuridiska byrån i Norden har vi både ansvar och möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga inte bara för våra klienter och oss själva, utan även för samhället. För oss är långsiktighet en viktig del av vår företagskultur där varje medarbetare har i uppdrag att medverka till utveckling av både klienten och byrån i ett långsiktigt perspektiv.

Vi är övertygade om att hållbarhetsfrågorna kommer att vara av avgörande betydelse för långsiktigt värdeskapande.

HållbarhetMannheimer Swartlings hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig del av vår rådgivning och integreras i alla våra verksamhetsområden. Genom att integrera frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption hjälper vi våra klienter att ännu bättre hantera risker och affärsmöjligheter kopplade till hållbarhet.

Vi uppmuntrar även våra medarbetare att genom pro bono-rådgivning utveckla kompetens och insikter om hållbarhetsfrågornas affärsmässiga betydelse för byrån.

Mer om vår rådgivning till klienter

Att byråns interna hållbarhetsarbete ligger på minst samma nivå som våra klienters hållbarhetstänk och arbete är en förutsättning för trovärdigheten i vår rådgivning till klienter i hållbarhets- och andra affärsjuridiska frågor.

Men det är också ett sätt att i handling agera i linje med våra egna tydliga värderingar gällande långsiktighet och laganda.

Mer om byråns interna hållbarhetsarbete

En integrerad del av byråns hållbarhetsarbete är Mannheimer Swartling i samhället, ett arbete som är sprunget ur byråns grundvärderingar. Det handlar om anständighet och ansvar, kunskap och engagemang samt koppling till byråns affärsverksamhet. Detta innebär att byrån bidrar med kunskap och engagemang till projekt som rör frågor inom ramen för framför allt Global Compacts tio principer inom fyra olika områden – mänskliga

rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Projekten har tydlig koppling till byråns affärsverksamhet, bygger på ideella insatser som ska omfatta så bred krets medarbetare som möjligt, och ska leda till att medarbetarna också utvecklar sin kunskap om och sitt engagemang för samhällsfrågor.

Mer om Mannheimer Swartling i samhället

Vi sätter stolthet i vår starka företagskultur och i våra sedan länge antagna kärnvärden – kvalitet, affärsfokus och laganda. Vi har under många år arbetat systematiskt med frågor avseende jämställdhet, arbetsmiljö, miljö, anti-korruption, insiderreglering m.m. och har antagit ett antal interna policys inom nämnda områden. I syfte att sammanfatta våra förväntningar på våra

medarbetare har förevarande uppförandekod tagits fram. Utöver att sammanfatta befintliga förväntningar tydliggörs också byråns ställningstagande vad gäller bland annat respekt för mänskliga rättigheter. 

Välkommen att läsa uppförandekoden här.