Vårt interna hållbarhetsarbete ska återspegla de värderingar som byrån representerar och skapa en arbetsplats där varje medarbetare trivs och utvecklas. Arbetet med hållbarhet inom vår egen organisation är den andra av tre pelare i vårt hållbarhetsramverk.

Vårt interna hållbarhetsarbete är viktigt för att vi ska vara en trovärdig rådgivare som lever upp till sina värderingar och våra klienters högt ställda förväntningar. Inom ramen för detta fokuserar vi på områdena medarbetare, etik och regelefterlevnad samt miljö och klimat.

De bästa medarbetarna

Som ett kunskapsföretag är vi helt och hållet beroende av våra medarbetares engagemang, kompetens och erfarenhet för att vi ska vara relevanta och kunna erbjuda den bästa rådgivningen – inte bara idag utan givetvis även på lång sikt. En viktig del av vårt interna hållbarhetsarbete handlar därför om frågor som gör det möjligt för oss att tilltala, utveckla och behålla de bästa medarbetarna. Vi har därför valt att fokusera på områdena kompetens och utveckling, hälsa och välbefinnande samt mångfald och inkludering.

Affärsetik – en del av vårt DNA

Vi ställer höga krav på vår verksamhet när det gäller att säkerställa efterlevnaden av lagar och de advokatetiska reglerna. Hög etik och regelefterlevnad är inte bara en viktig del av vår verksamhet, det är även en förutsättning för och en grundläggande del av vårt hållbarhetsarbete.

Byråns operativa arbete med riskhantering och regelefterlevnad sköts av vår Compliance and Risk-avdelning. Avdelningen stöttar verksamheten med att identifiera och bedöma regler och risker kring antagandet av nya klienter och uppdrag samt löpande hantera etiska och strategiska utmaningar i den rådgivande verksamheten.

Miljö och klimat

Vårt interna hållbarhetsarbete fokuserar också på att minimera vår egen negativa miljö- och klimatpåverkan med satsningar på exempelvis hållbara transporter och inköp. Vi var tidiga i branschen med att fastställa en miljöpolicy och med att miljöcertifiera våra svenska kontor enligt ISO 14001. Med hjälp av externa experter utför vi årliga mätningar och analys av vårt klimatavtryck i syfte att ytterligare minska vår negativa påverkan. Under 2021 anslöt vi oss till Science Based Targets initiative (SBTi). Det innebär att byrån har åtagit sig att sätta upp vetenskapligt baserade mål för att bidra till att målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 °C och göra ansträngningar för att den begränsas till 1,5 °C – uppnås. Under 2022 genomgick våra mål en oberoende bedömning och godkändes av SBTi. Byråns åtagande är att mer än halvera vårt klimatavtryck till 2030.

Läs vår miljöpolicy här.