Arbetet med hållbarhet inom vår egen organisation är den andra av tre pelare i vår hållbarhetsstrategi. Vårt interna hållbarhetsarbete ska återspegla de värderingar som byrån representerar och skapa en arbetsplats där varje medarbetare trivs och utvecklas.

För att vara en trovärdig rådgivare som lever upp till sina värderingar och klienternas högt ställda förväntningar är det viktigt att vårt hållbarhetsarbete kommer inifrån och ut. Internt fokuserar vi därför på områden som etik och regelefterlevnad, talangförsörjning och mångfald samt miljö och klimat.

Affärsetik – en del av vårt DNA

Vi har ett kvalificerat team på ett 15-tal medarbetare som arbetar med att granska nya klienter och uppdrag för att säkerställa att de lever upp till våra krav på ansvarsfullt och etiskt agerande. Granskningen, som från början var en kontrollfunktion för att motverka risken för intressekonflikter och penningtvättskontroller, har idag utvecklats till en systematisk och centraliserad process.

De bästa medarbetarna

Som kunskapsföretag är vi helt och hållet beroende av våra medarbetares engagemang, kompetens och erfarenhet – idag och för att vi ska vara relevanta även framåt. En viktig del av vårt interna hållbarhetsarbete handlar därför om frågor som gör det möjligt för oss att attrahera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna. Ökad mångfald är ett exempel på en sådan fråga.

Miljö och klimat

Vårt interna hållbarhetsarbete fokuserar också på att minimera vår egen negativa miljö- och klimatpåverkan med satsningar på exempelvis hållbara transporter och inköp. Vi var tidiga i branschen med att fastställa en miljöpolicy och med att miljöcertifiera kontoren i Sverige enligt ISO 14001. Med hjälp av externa experter utför vi årliga mätningar och analys av vårt klimatavtryck i syfte att ytterligare minska vår negativa påverkan. Vi har anslutit oss till Science Based Targets initiative. Åtagandet innebär att byrån kommer att sätta upp vetenskapligt baserade mål för att bidra till att målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 °C och göra ansträngningar för att den ska hållas under 1,5 °C – uppnås.

Läs vår miljöpolicy här.