SupportorganisationOlika kompetenser viktigt för helheten

Administrativ support
För att kunna erbjuda bästa möjliga service och rådgivning till våra klienter har vi effektiv och kvalitetsmedveten administrativ support som arbetar nära juristerna och som bidrar med administration i olika projekt. En av våra tjänster inom den administrativa supporten är att arbeta som juniorassistent.

Compliance and Risk
Compliance and risk-avdelningen ansvarar centralt för byråns operativa arbete avseende etikfrågor, regelefterlevnad och klagomålshantering. Compliance and Risk-avdelningen ansvarar för framtagande, vidareutveckling och kommunikation av interna policyer, etiska regler, rutiner och utvärdering av dessa ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ekonomi
Byråns ekonomiavdelning finns representerad vid alla kontor och arbetar strategiskt och operativt med budgetering, finansiell planering och redovisning. Ekonomiavdelningen ansvarar dessutom för byråns ekonomi, redovisning och rapportering.

HR
HR-avdelningen finns representerad vid byråns samtliga Sverigekontor. Avdelningens medarbetare ger även support till utlandskontoren. Avdelningen arbetar i nära samspel med delägare och biträdande jurister, verksamhetsgrupper, branschgrupper och supportfunktioner rörande såväl strategiska och framåtriktade utvecklingsinsatser som HR-frågor av mer operativ karaktär.

Hållbarhet
Vårt hållbarhetsarbete består av tre områden – rådgivning till klienter, byråns interna hållbarhetsarbete och Mannheimer Swartling i samhället. Vår hållbarhetsavdelning arbetar aktivt med att främja byråns arbete inom alla dessa områden.

IT
IT-avdelningen ansvarar för driften och utvecklingen av byråns IT-infrastruktur i samarbete med byråns IT-råd. Avdelningen ansvarar även för IT-säkerhet, telefoni, videokonferens och övriga system.

Kontorsservice
Byråns kontorsserviceorganisation tillhandahåller support till verksamheten. Avdelningen omfattar reception, konferens, vaktmästeri, arkiv samt kvälls- och helgsupport.

Kunskap
Kunskapsavdelningen arbetar med byråövergripande utbildning, knowledge management och verksamhetsutveckling. Avdelningen ansvarar för förvaltning och utveckling av exempelvis intranät, kunskapsdatabaser samt andra verktyg och tjänster som effektiviserar arbetet och förbättrar kvaliteten i verksamheten.

Marknad och kommunikation
Marknads- och kommunikationsavdelningen arbetar med extern marknadskommunikation. Avdelningen stödjer även aktivt byråns internkommunikation och administrerar många av byråns klientseminarier, konferenser och interna evenemang. Utöver detta arbetar avdelningen med att befrämja byråns affärsutvecklingsinsatser.