Fredrik Sjövall är verksam inom Mannheimer Swartlings specialistgrupp för EU- och konkurrensrätt samt regulatoriska tvister. Fredrik kom till Mannheimer Swartling från de allmänna domstolarna och har också erfarenhet av arbete i Utrikesdepartementet, som ombud för den svenska regeringen i framför allt EU:s domstolar. I sin verksamhet företräder Fredrik klienter i alla typer av ärenden inför svenska och europeiska myndigheter och domstolar, innefattande konkurrensrättsliga ärenden som kartellutredningar, prövningar av företagsförvärv samt ärenden rörande missbruk av dominerande ställning. Vid sidan av den konkurrensrättsliga praktiken är Fredrik anlitad som ombud i kommersiella tvister samt regulatoriska ärenden och processer i förvaltningsdomstol rörande bl.a. finans-, el-, telekom- och postsektorerna. Han är expert på europeisk och internationell processrätt och författare till Norstedts lagkommentar till den centrala europeiska lagstiftningen på området.