Om byrånInternationellt

Vi finns där våra klienter finns. Mannheimer Swartling erbjuder rådgivning på marknader som är strategiskt viktiga för våra klienter. Utanför Norden sker det dels genom egna kontor, dels genom geografiska deskar, samt genom samarbete med andra ledande advokatbyråer. Ambitionen är att vara en given partner i klienternas steg ut i världen – oavsett marknad – och samtidigt kunna bistå utländska klienter i Norden.

En del i Mannheimer Swartlings fullserviceerbjudande är att bevaka skeenden i utlandet som är viktiga för klienterna och som påverkar deras verksamhet. Därför har vi etablerat kontor på marknader som är av strategisk betydelse för våra klienter. Vår verksamhet bedrivs genom kontor i Sverige, Ryssland, Kina och USA. Dessutom har byrån ett kontor i Bryssel med fokus på EU- och konkurrensrättsliga frågor.

På utlandskontoren arbetar både svenska och utländska jurister. Det skapar en slagkraftig kombination av nordiskt affärskunnande och lokal kännedom i den juridiska rådgivningen. På marknader där vi inte har kontor men som är av stor vikt för våra klienter har vi upprättat geografiska deskar. Vår Afrika-desk och vår Iran-desk bevakar utvecklingen och förser våra klienter med skräddarsydd rådgivning utefter den lokala kontexten samt ett brett och unikt kontaktnät av juridiska byråer på plats.

Ett brett internationellt kontaktnät och ett nära samarbete med andra ledande advokatbyråer runt om i världen är viktigt för att kunna förse våra klienter med den bästa och mest skräddarsydda rådgivningen. Ofta arbetar våra medarbetare i team tillsammans med jurister från dessa byråer i olika projekt och ärenden. Ett uppdrag skräddarsys utifrån klientens önskemål och kan utföras som ett gemensamt uppdrag av inblandade byråer under ledning av Mannheimer Swartling.

Mannheimer Swartling är som oberoende advokatbyrå inte bunden till någon sammanslutning av byråer. Oberoendet gör att vi alltid kan anlita eller rekommendera den bästa advokatbyrån för det aktuella uppdraget även i länder där byrån inte har någon egen verksamhet.

Kontakta ossInternationell närvaro

Byråns svenska kontor tillhandahåller samtliga ett fullservicekoncept, det vill säga rådgivning inom i stort sett alla områden av affärsjuridiken. Juristerna samarbetar över kontorsgränserna vilket betyder att samtliga kontor har kapacitet att hantera flera stora uppdrag parallellt.

Vår lokala närvaro innebär att vi ständigt har uppdaterad kännedom om regionens utveckling och framtida utmaningar samt ett etablerat kontaktnät. Det innebär också att våra lokala kontor har möjlighet att anpassa sin specialisering till de juridiska områden som efterfrågas samt fokusera på de branscher som finns representerade. Men framför allt ger det en närhet till våra svenska klienter som vi tror är avgörande för ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete.

Som första europeiska advokatbyrå etablerade Mannheimer Swartling ett kontor i dåvarande Sovjetunionen redan 1990. Verksamheten var inledningsvis inriktad på processer och skiljeförfaranden men breddades snart och täcker sedan många år tillbaka de flesta av affärsjuridikens områden. Kontoret i Moskva, som består av ryska och svenska jurister, är helt integrerat med byrån i övrigt, och dess jurister har tillgång till den samlade erfarenhet och kompetens som finns inom byrån i dess helhet. Mannheimer Swartling har en omfattande kunskap om den ryska marknaden och dess företagsklimat. Klienterna består huvudsakligen av större företag, banker och investerare med bas i Norden eller norra Europa samt sådana företags ryska dotterbolag. Inom området för skiljeförfaranden arbetar kontoret också med några av Rysslands största bolagsgrupper.

Mannheimer Swartlings Kina/APAC-desk erbjuder rådgivning till klienter med befintlig verksamhet i regionen eller intresse av att göra affärer där. Gruppens medlemmar är svenska och kinesiska jurister med lång och omfattande erfarenhet efter många års verksamhet i Kina/APAC. Rådgivningen fokuserar primärt på den legala och affärsmässiga miljön i regionen och omfattar bland annat utländska direktinvesteringar, etableringar och förvärv, strategiska samarbeten, kommersiella avtal, risk- och krishantering, hållbarhet och compliance, tvistlösning samt strategisk rådgivning. Utöver sin juridiska kompetens har gruppen också den språkliga, kulturella och praktiska erfarenhet som är en förutsättning för god rådgivning i regionen. Till stöd har gruppen även ett unikt kontaktnät med de ledande advokatbyråerna i Kina/APAC från byråns mångåriga Kinaverksamhet.

Byråns kontor i Hongkong är nischat mot internationell tvistlösning och har ett erfaret team inom internationella skiljeförfaranden. Verksamheten i Hongkong är helt integrerad med byråns globala tvistlösningsgrupp och har därmed tillgång till hela byråns samlade expertis och kapacitet inom området.

Mannheimer Swartlings Brysselkontor tillhandahåller kvalificerad rådgivning inom alla EU-rättsliga områden såsom konkurrensrätt, förvärvskontroll, antidumping, fri rörlighet av varor med mera, offentlig upphandling och statliga stödåtgärder. Det sker i nära samarbete med byråns specialister inom EU- och konkurrensrätt på övriga kontor. Juristerna i Bryssel företräder bland annat klienter inför Europeiska kommissionen och EU:s domstolar och har nära kontakter med EU:s institutioner. Det gör att handläggningen av klienternas ärenden går effektivt och direkt kan anpassas till förändringar i lagstiftning och praxis.

Mannheimer Swartlings jurister i New York har lång erfarenhet av de komplexa förhållanden som råder inom USA:s legala system och affärsklimat. Kontoret assisterar skandinaviska klienter när de gör affärer i USA eller annars är i behov av rådgivning inom amerikansk rätt. Byråns amerikanska klienter erbjuds genom kontoret i New York direktkontakt med erfarna svenska affärsjurister utan hänsyn till geografiskt avstånd och tidsskillnader. Mannheimer Swartlings jurister i New York anlitas i ärenden som sträcker sig från initiala etableringsfrågor till komplicerade förvärv och projektledning av amerikanska rättsprocesser.

Inom Mannheimer Swartlings Afrika-grupp finns erfarenhet av 15 års arbete i olika afrikanska länder. Byrån har arbetat upp ett unikt nätverk av juridiska byråer i länder som Angola, Benin, Republiken Kongo, Ghana, Elfenbenskusten, Nigeria, Kenya, Senegal, Mauritius, Mocambique, Sydafrika, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Målet med Afrika-deskens arbete är att bistå klienter i frågor som rör Afrika och hjälpa till med lokala kontakter.

Iran har historiskt varit en av Sveriges viktigaste utomeuropeiska exportmarknader och flera svenska företag har en mycket lång historia i landet. I januari 2016 påbörjades ett successivt upphävande av de ekonomiska och finansiella sanktionerna av FN, EU, USA m.fl. mot Iran och Iran har återigen blivit en mycket attraktiv marknad för amerikanska och europeiska företag. Genom Mannheimer Swartlings Iran-desk erbjuder vi rådgivning till klienter som redan är verksamma på den iranska marknaden eller har ett intresse av att göra affärer i Iran. Utöver den juridiska kompetens som besitts av medlemmarna i Iran-desk, har flera av dessa den språkliga och kulturella kunskap som behövs för att framgångsrikt träda in på den iranska marknaden och bedriva verksamhet i Iran. Gruppen erbjuder rådgivning inom bland annat sanktionsrelaterade frågor avseende såväl export och import-frågor som finansiella restriktioner, samt frågor om investeringsskydd och investeringsskyddsavtal. Vidare hjälper gruppen byråns klienter med att knyta lokala kontakter.