Magnus Josefsson har varit verksam vid Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för fastighetsrätt i mer än tjugo år och under denna tid arbetat uteslutande med fastighetsrelaterade frågor.

Magnus specialistkompetens omfattar alla delar av den kommersiella fastighetsjuridiken, transaktionsstrukturer, utvecklingsprojekt och olika typer av samverkansformer. Magnus specialisering omfattar även det förvaltningsrättsliga regelverket relaterat till fastigheter.

Inom transaktionsområdet bistår Magnus vid överlåtelser av fastigheter och fastighetsbolag, inklusive överlåtelser av utvecklingsprojekt, omstruktureringar, joint ventures etc. Magnus bistår även i samband med olika typer av fastighetsrelaterade separationsåtgärder, exempelvis vid delning av verksamhet.

Magnus bistår investerare och fastighetsutvecklare samt även kommuner och andra offentliga organ i olika typer av projektutveckling såsom planläggning och andra byggrättsrelaterade frågor, fastighetsbildning, plan- och exploateringsavtal, inrättande av gemensamhetsanläggningar, servitut, ledningsrätter och andra rättigheter i fast egendom, infrastrukturprojekt samt olika typer av samverkansformer. Magnus rådger även i frågor om markåtkomst såsom expropriation och andra former av inlösen.

Magnus bistår vidare i hyresrättsliga och andra nyttjanderättsliga frågor såsom vid ingående, uppsägning och omförhandling av hyresavtal, inklusive ”sale-lease back-avtal”, markupplåtelser och andra frågor om nyttjande av fastigheter. Magnus har domstolsbakgrund och bistår regelbundet i hyrestvister och annan tvistlösning med anknytning till fastigheter samt vid överprövningar av detaljplaner, bygglov och fastighetsbildningsbeslut.