Joachim Agrell ingår i verksamhetsgruppen för Företagsbeskattning och är ansvarig för byråns rådgivning inom mervärdesskatteområdet. Han har över 20 års erfarenhet från rådgivning i transaktioner, mervärdesskatt kopplad till tjänster inom bank-, finans och försäkringsområdet, mervärdesskatt inom fastighetssektorn, internationell handel m.m. Han biträder även klienter i domstolsprocesser rörande mervärdesskatt samt övrig kommunikation med Skatteverket.

Förutom att Joachim biträder rena skatteklienter är Joachim involverad i de flesta av byråns övriga verksamhetsgruppers ärenden då mervärdesskattefrågor som regel alltid aktualiseras i större projekt och transaktioner. Ofta inkluderar hans bistånd såväl den faktiska hanteringen av mervärdesskatt i olika transaktioner som lämpliga avtalsformuleringar för att dels reglera mervärdesskattefrågan korrekt, dels säkerställa att den eventuella mervärdesskatterisken beaktas och hanteras.

För större koncerner hjälper Joachim ofta till med mervärdesskattefrågor kopplade till omstruktureringar och koncerninterna transaktioner, inte sällan rör rådgivningen frågor kopplade till verksamhetsöverlåtelser, avdragsrätt för ingående skatt på transaktions-, organisations- och aktieägarkostnader samt mervärdesskattehantering hänförlig till investeringsverksamhet m.m.

Joachim bistår även i korrespondens med Skatteverket såväl i skrivbordsutredningar som mer omfattande revisioner. För det fall frågan förs vidare till förvaltningsdomstol agerar Joachim ombud och säkerställer att samtliga argument till stöd för den skattskyldiges uppfattning förs fram i processen på ett relevant sätt.

Joachim har hållit hundratals seminarium i olika mervärdesskattefrågor och författat ett flertal artiklar om mervärdesskatt i olika branschtidningar. Genom åren har han varit engagerad i olika sammanhang som exempelvis branschorganisationen FAR, Accountancy Europe, EU-kommissionens VAT Expert Group m.m. där generella skattefrågor, policyfrågor, lagstiftningsfrågor samt rättssäkerhetsfrågor har diskuterats och drivits i opinion.