Eva Hägg var delägare i byrån under åren 1994-2020 och verksam i verksamhetsgruppen Publik M&A och aktiemarknad. Eva var fram till 2020 gruppens ordförande och specialiserad på aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och har arbetat särskilt med publika företagstransaktioner – såsom offentliga uppköpserbjudanden, samgåenden och fusioner – och kapitalmarknadstransaktioner såsom börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och rekapitaliseringar. Evas arbete inkluderar också bolagsrättsliga frågor, bolagsstyrning, informationsfrågor och regulatoriska frågor på aktiemarknaden. Eva är involverad i frågor som rör självregleringen på aktiemarknaden genom sina uppdrag i Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Nasdaq Stockholms bolagskommitté.