Byråns interna hållbarhetsarbeteLångsiktigt värdeskapande

Medarbetare och organisation
Som kunskapsföretag är Mannheimer Swartling helt beroende av både den professionella kvaliteten och de personliga egenskaperna hos medarbetarna. Att rekrytera de bästa medarbetarna samt att därefter utveckla och behålla dem är därför centralt för byråns framtid. Byråns företagskultur med Pure Lockstep-modellen och grundvärderingarna "kvalitet, laganda och affärsfokus" spelar en viktig roll eftersom de erbjuder medarbetarna ökade möjligheter att trivas, utvecklas och prestera utan inbördes konkurrens.

Etik och regelefterlevnad
Etik och regelefterlevnad ryms inom byråns kärnvärde "kvalitet" och är av stor betydelse för såväl de dagliga arbetsuppgifterna som för den långsiktiga utvecklingen av byrån och dess rådgivning. Då byrån verkar i flera länder måste byrån säkerställa att verksamheten sker i enlighet med lagar och regler i de aktuella länderna. Dessutom gör byrån ständigt strategiska och etiska överväganden bortom dessa minimigränser med målet att uppnå högsta möjliga kvalitet och alltid agera utifrån byråns värderingar. Byråns compliance and risk-avdelning ansvarar för det operativa arbetet med etik, regelefterlevnad, risk och klagomålshantering.

Byråns interna miljöarbete
För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell att vi ska föregå med gott exempel och att göra vårt yttersta för att bidra till en bättre miljö. Detta uppnås genom att minska byråns negativa miljöpåverkan men också genom att ställa krav på och hjälpa våra intressenter att ta ansvar för miljön.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Sverige är certifierade enligt standarden för miljöledningssystem: ISO 14001:2015.

Mannheimer Swartlings miljöpolicy