Åsa Waller är medlem i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp och fokuserar på domstolstvister och skiljeförfaranden. Hon företräder klienter under alla skeden av en tvist. Hon has erfarenhet av tvister styrda av ett brett spektrum av materiella och processuella rättsordningar liksom av investeringstraktat. Hon har arbetat som ombud i skiljeförfaranden under SCC, ICC, HKIAC, SIAC och UNCITRAL:s regelverk. Åsas erfarenhet sträcker sig från komplexa entreprenadtvister till tvister om energiutvinning och energiprissättning, telekommunikation, joint ventures och licens- och teknologiöverföringsavtal. Hon har företrätt klienter i skiljeförfaranden med säte i en lång rad jurisdiktioner, så som Sverige, Hongkong, Singapore och Österrike och i ärenden med bakgrund i Norden, CIS-länderna, Medelhavsländerna, Kina, Mellanöstern och Afrika. Hon sitter i SWAN Swedish Women in Arbitration Networks styrelse och är en ofta anlitad talare på seminarier och andra sammankomster med fokus på internationella skiljeförfaranden. Åsa rekommenderas i Who’s Who Legal: Arbitration 2021 Future Leaders. Klienter menar att hon “handles complicated cross-border arbitration proceedings with aplomb”, “produced efficient and high-quality work” och de kan “highly recommend her work as counsel”.