Mannheimer Swartling i samhälletPro bono

Byråns engagemang inom samhällsfrågor går under samlingsbegreppet Mannheimer Swartling i samhället. Som stor aktör och inte minst som juridisk rågivare har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga, inte bara för våra klienter och oss själva, utan även för samhället i stort.

En central del av Mannheimer Swartling i samhället är byråns pro bono-arbete där flera av våra samarbetsorganisationer ryms. Vi vill påverka vår omvärld i en positiv riktning – både på det lokala och globala planet. Detta arbete innebär att vi bidrar med kunskap och engagemang i enlighet med Global Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Vi är stolt samarbetspartner till ett flertal organisationer och projekt där vi bidrar med – och får tillbaka – kunskap, erfarenhet och engagemang.

Centrum för rättvisa
Centrum för rättvisa är en stiftelse står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor. Centrum för rättvisa granskar missförhållanden, informerar enskilda om deras rättigheter och ställer upp som ombud i rättsliga processer där den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller de ekonomiska resurser som krävs för att hävda dem. Verktyget i arbetet är det juridiska skydd för fri- och rättigheter som finns i lagar, grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten. Byrån bidrar med juridisk rådgivning. Mannheimer Swartlings medverkan leds av Kristoffer Löf  och Robin Oldenstam.

Norrsken Foundation
Norrsken Foundation är en ideell stiftelse med stark tro på altruism. Norrsken Foundation stödjer och investerar i både vinstdrivande företag och ideella organisationer som försöker lösa samhällsutmaningar med hjälp av innovation och skalbar teknik. Samtliga av Norrskens investeringar har altruistiska inslag men skiljer sig vad avser möjligheten till avkastning. Huvudtanken är att använda kapitalismens drivkrafter och den snabba teknikutvecklingen för att göra gott för samhället och samtidigt generera avkastning för att möjliggöra ännu fler investeringar. Byrån bidrar med juridisk rådgivning och arbetet leds av Johan Frost Bergman och Fredrik Lundegårdh.

Race for the Baltic
Race for the Baltic är ett projekt som syftar till att återställa miljön i Östersjön. Genom samverkan mellan kustkommuner, organisationer och näringsliv vill projektet skapa kollektivt agerande och politisk handlingskraft för en hållbar utveckling i området. Som ett led i detta arbete har Baltic Sea City Accelerator Programme tagits fram med syfte att skapa en samverkansplattform för kommuner, finansiärer och globala experter som är framstående inom miljöarbetet för Östersjön. Inom ramen för Race for the Baltics har även en insamlingsstiftelse startats med ändamålet att vara en global föregångare inom hav- och hållbarhetsfrågor. Byrån finns representerad på samtliga styrelsemöten för att biträda i arbetet samt bidrar med juridisk rådgivning i övrigt. Mannheimer Swartlings medverkan leds av Tomas Johansson.

RAOUL
Välgörenhetsstiftelsen RAOUL syftar till att hjälpa ungdomar med svår social bakgrund att uppnå ett självständigt och självförsörjande liv som vuxna. Detta innefattar olika sociala stödåtgärder och inte minst jobbmatchning med hjälp av professionella rekryterare och jobbcoacher. RAOUL har sin bas i Sankt Petersburg, Ryssland, och samarbetar med ett 100-tal olika organisationer, inom både offentlig och privat sektor. Byrån var involverad redan i grundandet av RAOUL och har varit representerad i styrelsen ända sedan dess. Därtill bidrar byrån med juridisk rådgivning på regelbunden basis. Mannheimer Swartlings medverkan leds av och Anna Sukharina, som också sitter i RAOULs styrelse.

Smarta samtal
Smarta Samtal är en stiftelse som bedriver samtalsverksamhet kring samhällsfrågor och skapar gränsöverskridande samtal som utmanar och berör och skapar handlingskraft. Stiftelsens ändamål är att nyansera och fördjupa det offentliga samtalet kring samhällsfrågor för att bidra med ökad kunskap och fler konstruktiva förslag. Smarta samtal  organiserar och leder samtal med opinionsbildare från näringslivet, politiken, akademin och civilsamhället för att diskutera samhällsfrågor med nyfikenhet, mod och respekt. Målet är att samtalen ska bidra till ett kritiskt oberoende tänkande som värnar ett öppet demokratiskt samhälle. Byrån bidrar med juridisk rådgivning och arbetet leds av Jan Dernestam och Gustav Engvall.

SOS Barnbyar
SOS Barnbyar är en av världens största organisationer som arbetar för barns rättigheter. Organisationen bygger upp och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen. Med långsiktiga insatser arbetar SOS Barnbyar för att inte enda barn ska behöva växa upp ensamt. Mannheimer Swartling bidrar med juridisk rådgivning samt finansiellt stöd till verksamheten, bland annat bedriver byrån ett bidragsmatchande program som innebär att alla medarbetares fadderbidrag till organisationen matchas. Sedan 2010 riktar även Mannheimer Swartling även sin julgåva till SOS Barnbyar. Mannheimer Swartlings medverkan leds av Hans Petersson och Malin Sintorn.

UN Global Compact Sweden
UN Global Compact Sweden är det nationella nätverket av UN Global Compact –Världens största näringslivsinitiativ för hållbarhet. Byrån är representerad i styrelsen, bidrar med organisation och styrning samt med juridisk rådgivning.

Öppet Hus
Öppet Hus är en ideell förening för mångfald som genom mentorprogram stödjer unga vuxnas väg till arbete och fortsatta studier. Föreningen arbetar för att ingjuta framtidstro och motivation hos unga vuxna med utländsk bakgrund som saknar det första viktiga steget in på arbetsmarknaden. Genom Öppet Hus mentorskapsprogram får deltagande ungdomar praktikplatser, sommarjobb och längre anställningar. Utöver mentorskapsprogrammet anordnar även föreningen aktiviteter som arbetsplatsbesök, CV-träning, studievägledning och inspirationsföreläsningar. Byrån bidrog vid bildandet av föreningen med rådgivning, och har sedan dess haft en plats som sekreterare i styrelsen. Byrån bidrar även med löpande rådgivning och med mentorer. Byråns medverkan leds av Azra Skorupan samt Emma Olnäs Fors som är sekreterare i styrelsen för Öppet Hus.