Mark- och miljööverdomstolen utvecklar praxis kring förorenaransvaret

ABB AB har framgångsrikt försvarat sig mot ett krav på ersättning för saneringskostnader som riktades mot ABB av Söderport Väst AB, vilket ägs av Sagax och Nyfosa. Domen är principiellt intressant. Den utvecklar praxis kring verksamhetsutövares möjligheter att försvara sig mot krav från senare fastighetsägare och exploatörer i en s.k. fördelningstalan enligt miljöbalkens regler, och särskilt betydelsen av avtalsmässiga ansvarsregleringar avseende miljörisker i samband med fastighetsöverlåtelser.

Efter att ABB:s kabel- och kondensatortillverkning i Västberga lagts ned genomfördes sanering på fastigheten och därefter såldes den. Vid försäljningen reglerade ABB och köparen hur det framtida ansvaret för föroreningar skulle fördelas. Sedan Söderport i senare led förvärvat fastigheten genomfördes en ombyggnation vid vilken ytterligare förorening upptäcktes. Söderport krävde med stöd av 10 kap. miljöbalken ersättning från ABB samt yrkade fastställelse att ABB är ensamt ansvarig för samtliga föroreningar på fastigheten. Mark- och miljödomstolen ogillade Söderports talan om ersättning samt avvisade fullgörelsetalan. Domen har nu fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.

ABB företräddes av Mannheimer Swartling, som även företrädde ABB i samband med den tidigare fastighetsförsäljningen. Byråns team bestod av jurister från grupperna Tvistlösning, Miljörätt och Fastighetsrätt.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.