Mannheimer Swartling har företrätt Humana Assistans AB i en tvist om återkallelse av verksamhetstillstånd

Mannheimer Swartling har genom verksamhetsgruppen Contentious Regulatory företrätt Humana Assistans AB (”Humana”) i en tvist med Inspektionen för vård och omsorg (”IVO”) avseende återkallelse av tillstånd att bland annat bedriva personlig assistans.

Humana är Sveriges största enskilda assistansanordnare och utför ca. 15 % av all personlig assistans i landet, motsvarande ungefär vad som utförs av samtliga kommuner tillsammans. Bolaget omsatte cirka 2,8 miljarder kronor under räkenskapsåret 2021 och hade i början av 2023 ca 11 000 anställda. Humana är ett dotterbolag till Humana AB, som är noterat på Nasdaq Stockholm.

IVO beslutade den 31 januari 2023 att, utan föregående föreläggande, återkalla Humanas verksamhetstillstånd. I beslutet gavs bolaget 10 dagar på sig att avveckla sin verksamhet. Beslutet fattades efter att IVO bedrivit tillsyn över bolaget under två års tid, och utan att IVO i beslutet pekade på någon brist som medför fara för Humanas kunders hälsa eller någon annan omedelbar risk.

Humana överklagade den 2 februari 2023 återkallelsebeslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, som den 7 februari 2023 meddelade inhibition. IVO överklagade inhibitionsbeslutet till Kammarrätten i Stockholm, och ansökte om prövningstillstånd. Kammarrätten valde dock, efter en genomgång av målet, att inte ge IVO prövningstillstånd. Humana tilläts därmed att fortsätta driva verksamhet under processen i förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten biföll Humanas överklagande och upphävde IVO:s återkallelsebeslut genom dom den 21 juni 2023.

IVO meddelade den 6 juli 2023 att myndigheten inte avser att överklaga förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrättens dom har därefter vunnit laga kraft, och Humana får fortsätta att bedriva verksamhet.

 

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.