E.ON vinner i EU-domstolen mot Energimyndigheten

EU-domstolen har fastslagit att Energimyndighetens föreläggande mot E.ON Biofor Sverige om import av hållbar biogas står i strid med EUF-fördragets regler om den fria rörligheten för varor. Domstolens dom innebär ett viktigt prejudikat kring tolkningen av det s. k. hållbarhetsdirektivet och medlemsstaternas skyldighet att inte diskriminera mellan importerad hållbar biogas och inhemskt producerad hållbar biogas. Domstolen accepterade E.ON:s argument att den för att ge ett användbart svar till den nationella domstolen måste ta ställning till föreläggandets förenlighet med artikel 34 EUF-fördraget, och att föreläggandet utgör ett handelshinder som inte behövs för att åstadkomma en ökad användning av förnybara energikällor.

E.ON företräddes av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.