Information om personuppgiftsbehandling för alumni

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, org. nr. 556399-4499, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter samlas in och används. Vi är måna om din personliga integritet och att skydda de personuppgifter vi behandlar om dig. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

De kategorier av personuppgifter vi samlar in
"Personuppgifter" är uppgifter som vi kan använda för att identifiera dig eller som i övrigt kan härledas till dig.
Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler, när du registrerar dig för eller ber oss att skicka nyhetsbrev, notiser eller annat material samt när du registrerar dig för event. De personuppgifter vi samlar in om dig inkluderar namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, språkpreferens, jobbtitel och affärsrelation till oss samt vissa uppgifter om din tidigare anställning hos oss.
I vissa fall har dina personuppgifter kompletterats med information från andra källor, t.ex. sökresultat från allmänt tillgängliga sökmotorer och register, branschspecifika nyhetsbrev, sociala medier samt din arbetsgivares hemsida för att bekräfta din nuvarande yrkesbefattning.

Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för kommunikationsändamål, t.ex. för att:

  • Skicka inbjudningar till event, utbildningar och seminarier
  • Skicka nyhetsbrev samt årsrapporter
  • Upprätthålla vårt kontaktregister

Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje parter på annat sätt. Däremot kan vi komma att dela information med våra leverantörer och närstående bolag i enlighet med vad som anges nedan.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter
Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baseras på ditt samtycke.

Hur vi delar de uppgifter vi samlar in, internationella överföringar
Bara de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan angivna ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra internationella kontor i Belgien, Kina, Ryssland och USA så att information och inbjudningar kan skickas till dig även från dessa kontor. Vi kan även behöva ge leverantörer och underleverantörer tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för vår räkning, främst för att sköta och underhålla våra IT-system. I vissa eventsammanhang kan vi även komma att dela med oss av dina personuppgifter till medarrangörer samt dela deltagarlistan till andra deltagare på eventet.

Överföringar av uppgifter utanför EU/EES sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Våra internationella överföringar av personuppgifter till våra kontor utanför EU/EES baseras på EU kommissionens standardavtalsklausuler. Standardavtalsklausulerna finns att läsa här.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att lagras för de ovan angivna ändamålen så länge som vi har ditt giltiga samtycke, eller så länge som krävs eller tillåts enligt lag. Vi kommer att skicka regelbundna påminnelser till dig och bereda dig möjlighet att avregistrera dig om du inte längre vill få information och inbjudningar från oss. Du kan också när som helst avregistrera dig genom att kontakta oss på dataprotection@msa.se. Om du väljer att avregistrera dig kommer vi inte längre att skicka sådan information eller sådana inbjudningar som nämnts ovan.

Säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig tillgång. Lämpliga säkerhetsåtgärder vi har vidtagit innefattar att implementera säkra och privata nätverksförbindelser (VPN-förbindelser) för samtliga överföringar mellan våra kontor. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och processer för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Vi välkomnar dina frågor och synpunkter. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att på begäran få en kopia av dessa. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och i vissa fall raderade. Du har även rätt att göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och begära att behandlingen begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att tillhandahålla inbjudningar och information såsom beskrivs ovan. Du har även rätt att få ut personuppgifter som du tillhandahållit om dig i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss
Vänligen kontakta oss på dataprotection@msa.se om du har frågor om eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.