VerksamhetsområdeFörsäkring

Mannheimer Swartlings försäkringsgrupp erbjuder juridisk rådgivning inom i stort sett samtliga frågeställningar som berör försäkrings- och återförsäkringsbranschen. Gruppen har omfattande kompetens och erfarenhet av att rådge klienter såväl i deras löpande verksamhet som i stora strategiska projekt.

Försäkringsgruppen har många års erfarenhet och har stött på praktiskt taget alla olika typer av försäkringsrättsliga spörsmål på den svenska marknaden. Vår erfarenhet och försäkringsrättsliga kompetens ger oss förståelse för våra klienters affärer och marknader samt möjliggör för oss att ta uppdrag inom hela försäkringsrättens spektrum, från livförsäkringsärenden med stort regulatoriskt fokus till försäkringstvister. För att på bästa sätt betjäna våra klienter samarbetar vår kärngrupp av försäkringsrättsspecialister, när så behövs, med framstående jurister från andra verksamhetsgrupper, såsom Arbetsrätt och pensioner, Bank och finans, EU- och konkurrensrätt, Företagsbeskattning, Företagsöverlåtelser och Tvistlösning.

Vi företräder ett brett spektrum av klienter inom försäkringsbranschen, såsom liv- och skadeförsäkringsbolag, återförsäkringsgivare, försäkrings- och återförsäkringsförmedlare samt andra som är yrkesverksamma på marknaden. Dessutom företräder vi regelbundet våra klienter i komplexa försäkringstvister och i ärenden som i övrigt berör våra klienters försäkringsskydd. Därtill författar medlemmarna i försäkringsgruppen regelbundet artiklar i försäkringsrelaterade ämnen och ombeds frekvent att tala på seminarier hos olika handels- och branschföreningar.

Försäkringsgruppens målsättning är att ge snabb tillgång till försäkringsrättsliga tjänster av högsta kvalitet. Vi uppnår vårt mål genom engagemang för byråns kärnvärden: kvalitet, affärsfokus och laganda.

Försäkringsgruppen ger regelbundet sina klienter rådgivning angående:

  • Omstruktureringar och transaktioner
  • Distribution (både nationella och gränsöverskridande upplägg)
  • Regulatoriska frågor (bland annat tillstånd och tillsynsärenden)
  • Kontakter med tillsynsmyndigheter och andra myndigheter
  • Anspråk på försäkringsersättning
  • Tvister
  • Produktutveckling
  • Försäkringsdokumentation (såsom försäkringsvillkor och förköpsinformation)
  • Återförsäkringsstrukturer