31 maj 2019 - Uppdrag

Landskrona Stad vinner försäkringstvist i hovrätten

Landskrona Stad har i en dom av Svea hovrätt den 27 maj 2019 tillerkänts försäkringsersättning från Codan Forsikring A/S, genom Trygg-Hansa Försäkring filial, för skadestånd som Landskrona Stad tvingats utge på grund av en brand som drabbat en byggnad i Landskrona år 2002. Tvisten aktualiserade ett flertal försäkringsrättsliga spörsmål, såsom regressfrågor, preskriptionsfrågor och principerna för försäkringsföretagens fördelning av försäkringsersättning till flera skadelidande.

Landskrona Stad företräddes av Mannheimer Swartling i tvisten.