22 juni 2017 - Uppdrag

E.ON vinner i EU-domstolen mot Energimyndigheten

EU-domstolen har fastslagit att Energimyndighetens föreläggande mot E.ON Biofor Sverige om import av hållbar biogas står i strid med EUF-fördragets regler om den fria rörligheten för varor. Domstolens dom innebär ett viktigt prejudikat kring tolkningen av det s. k. hållbarhetsdirektivet och medlemsstaternas skyldighet att inte diskriminera mellan importerad hållbar biogas och inhemskt producerad hållbar biogas. Domstolen accepterade E.ON:s argument att den för att ge ett användbart svar till den nationella domstolen måste ta ställning till föreläggandets förenlighet med artikel 34 EUF-fördraget, och att föreläggandet utgör ett handelshinder som inte behövs för att åstadkomma en ökad användning av förnybara energikällor.

E.ON företräddes av Mannheimer Swartling.