Ny lag för granskning av utländska direktinvesteringar

Regeringen antog den 16 mars 2023 en lagrådsremiss om utländska direktinvesteringar och införandet av en ny lag som innebär att investeringar som kan leda till säkerhetsrisker ska granskas och, om det är nödvändigt, begränsas eller förbjudas. Inspektionen för Strategiska Produkter (”ISP”) väntas utses till granskningsmyndighet.

Själva lagrådsremissen finns tillgänglig här. Utifrån regeringens pressmeddelande kan man notera följande:

 • Den nya lagen föreslås träda ikraft 1 december 2023 och lagstiftningen behöver beaktas i transaktioner där tillträde sker efter detta datum.
 • Lagstiftningen ska gälla skyddsvärd verksamhet, dvs:
  –  Samhällsviktig verksamhet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i uppdrag att ta fram en förteckning)
  –  Säkerhetskänslig verksamhet (enligt Säkerhetsskyddslagen)
  –  Känsliga person- eller lokaliseringsuppgifter
  –  Kritiska råvaror och andra metaller och mineral
  –  Krigsmateriel (enligt lagen om krigsmateriel)
  –  Produkter med dubbla användningsområden (definierat enligt EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden)
  –  Framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi
 • Överlåtelser av skyddsvärda fastigheter kommer inte omfattas av denna lagstiftning utan det utreds parallellt av Försvarsdepartementet.
 • Anmälningsskyldighet kommer likt andra länder regler ligga på investeraren (oavsett nationalitet eller säte) förutsatt att investeringen innebär visst inflytande i eller förvärv av skyddsvärd verksamhet. Målbolaget får en upplysningsskyldighet gentemot investerare. Prövningen ska ske innan transaktionen genomförs.
 • ISP ska i sin granskning av investeringen samråda med en rad ytterligare myndigheter.
 • ISP kommer förses med en rad verktyg;
  –  Rätt att inleda granskning på eget initiativ;
  –  Sanktionsavgifter (upp till 100 miljoner kronor);
  –  Förse investeringar med villkor för dess genomförande; och
  –  Möjlighet att förbjuda transaktioner (eller förelägga att en transaktion genomförd i strid med lagstiftningen återgår).

Lagrådsremissen bygger på en utredning som presenterades hösten 2021, SOU 2021:87. Efter lagrådets synpunkter kommer regeringen att återkomma med sin proposition för riksdagsbehandling.

Vi kommer förstås hålla er uppdaterade om lagstiftningen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.