Ny lag för granskning av utländska direktinvesteringar – propositionen antagen

Nu har regeringen tagit ett ytterligare steg mot införandet av ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar. Regeringen antog den 11 maj 2023 propositionen ”Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen”. Förslaget innebär att en ny lag införs som gör det möjligt att utländska direktinvesteringar som kan leda till säkerhetsrisker ska granskas och, om det är nödvändigt, begränsas eller förbjudas. Inspektionen för Strategiska Produkter (”ISP”) väntas utses till granskningsmyndighet.

Själva propositionen finns tillgänglig här. Ur förslaget kan man notera följande:

 • Den nya lagen föreslås träda ikraft 1 december 2023 och lagstiftningen behöver beaktas i transaktioner där tillträde sker efter detta datum.
 • Syftet med lagen är att hindra utländska direktinvesteringar i svensk skyddsvärd verksamhet som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.
 • Lagstiftningen ska gälla skyddsvärd verksamhet, dvs verksamhet som omfattar:
  • Samhällsviktig verksamhet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i uppdrag att ta fram en förteckning)
  • Säkerhetskänslig verksamhet (enligt Säkerhetsskyddslagen)
  • Kritiska råvaror och andra metaller och mineral
  • Behandling i stor omfattning av känsliga person- eller lokaliseringsuppgifter
  • Krigsmateriel (enligt lagen om krigsmateriel)
  • Produkter med dubbla användningsområden (definierat enligt EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden)
  • Framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi
 • Anmälningsskyldighet kommer likt andra länder regler ligga på investeraren (oavsett nationalitet eller säte) förutsatt att investeringen innebär visst inflytande i eller förvärv av skyddsvärd verksamhet. Målbolaget får en upplysningsskyldighet gentemot investerare. Prövningen ska ske innan transaktionen genomförs.
 • Anmälningsskyldighet inträder bland annat om investeraren direkt eller indirekt kommer att förfoga över röster motsvarande eller överskridande något av gränsvärden 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 %, eller investeraren på annat sätt får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av målbolaget.
 • ISP ska i sin granskning av investeringen samråda med en rad ytterligare myndigheter.
 • Ansvarig myndighet förses med en rad verktyg;
  • Rätt att inleda granskning på eget initiativ;
  • Sanktionsavgifter (upp till 100 miljoner kronor);
  • Förse investeringar med villkor för dess genomförande; och
  • Möjlighet att förbjuda transaktioner (eller förelägga att en transaktion genomförd i strid med lagstiftningen återgår).

Vi kommer förstås hålla er uppdaterade om lagstiftningen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.