27 augusti 2018 - Uppdrag

Capio offentliggör föreslagen avyttring av Capio Frankrike till Vivalto Santé

Capio har ingått exklusivitetsåtagande avseende den föreslagna avyttringen av Capio Frankrike till Vivalto Santé ("Vivalto") i avvaktan på färdigställande av dokumentationen relaterad till avyttringen i enlighet med fransk marknadspraxis. Ersättningen för den föreslagna transaktionen utgörs av ett initialt rörelsevärde (EV) om 425 MEUR plus en tilläggsköpeskilling avhängig det finansiella resultatet för 2018, upp till ett totalt rörelsevärde (EV) om 455 MEUR. Det avsedda förvärvet är bindande för Vivalto samt fullt finansierat. Fullföljandet av transaktionen är beroende av vissa villkor, däribland godkännande av Capios aktieägare vid en extra bolagsstämma som kommer att sammankallas i vederbörlig ordning, i enlighet med de svenska takeoverreglerna.

Capio AB (publ ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare med verksamhet i fem länder (Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland) och gruppen genomförde under 2017 över 5 miljoner patientbesök.

Capio rådgavs av Mannheimer Swartling i den föreslagna transaktionen tillsammans med Allen & Overy i Paris.