Information om Mannheimer Swartlings personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Mannheimer Swartling är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som byrån behandlar.

Denna information gäller Mannheimer Swartlings kamerabevakning som sker vid vissa av byråns kontor i Sverige. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakningen får användas i Sverige.

Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Mannheimer Swartling har utrustat vissa av sina kontor i Sverige med kamerabevakning som innefattar inspelning av bildupptagning. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om denne. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott i syfte att öka tryggheten för Mannheimer Swartlings personal och besökare samt skydda byråns egendom. Granskning av bildupptagning sker endast i den omfattning som behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål.

På samtliga platser där kamerabevakning sker informerar vi om kamerabevakningen med tydlig skyltning.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakningen är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att förebygga och utreda brott. Vi bedömer att Mannheimer Swartlings intresse av att behandla personuppgifter för ovan angivna ändamål överväger det integritetsintrång som en person som spelas in utsätts för.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. obehörig åtkomst.

Endast ett fåtal behöriga personer på Mannheimer Swartling har tillgång till det inspelade materialet. Mannheimer Swartling kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon tredje part annat än till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning av brott.

Hur länge sparas personuppgifter?

Grundregeln är att inspelat material sparas i 30 dagar, därefter spelas det med automatik över. När visst material krävs för att vidta åtgärder mot en person som spelats in för att kunna uppnå syftet med inspelningen får materialet dock sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder, men ska därefter omedelbart raderas.

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, org. nr. 556399-4499, med adress Norrlandsgatan 21, 111 87 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att Mannheimer Swartling raderar dessa personuppgifter. Dessutom har registrerade personer rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på dataprotection@msa.se eller per brev till adressen ovan.