Mannheimer Swartling i samhälletPro bono

Byrån bidrar med kunskap och engagemang till projekt som rör frågor inom ramen för Global Compacts tio principer inom fyra olika områden – mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

Centrum för rättvisa
Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor. Verktyget i det dagliga arbetet är det juridiska skydd för fri- och rättigheter som finns i lagar, grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten. Konkret handlar det om att granska missförhållanden, informera enskilda om deras rättigheter och ställa upp som ombud i rättsliga processer. Det gäller fall som ofta inte blir prövade därför att den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller de ekonomiska resurser som krävs för att hävda dem. Centrum för rättvisa jämnar ut oddsen mot mäktiga motparter. Byrån bidrar med juridisk rådgivning. Mannheimer Swartlings medverkan leds av Robin Oldenstam och Kristoffer Löf.

Good Malmö
Good Malmö är ett samarbete mellan Malmös näringsliv, stiftelsen Uppstart Malmö, Malmö stad samt Arbetsförmedlingen med målet att minska ungdomsarbetslösheten i Malmöregionen. Det sker genom att varje medverkande företag erbjuder en person en riktig anställning i ett år. Byrån bidrar med juridisk rådgivning. Mannheimer Swartlings medverkan leds av Per Åsbrink och Anna Bryngelsson.

Race for the Baltic
Race for the Baltic startades 2013 av Zennström Philantropies. Race for the Baltic är en tvärsektoriell samverkansplattform med målet att skapa kollektivt agerande och politisk handling samt att stimulera innovation för ett välmående Östersjön. Som ett led i detta arbete har Race for the Baltic tagit fram Baltic Sea City Accelerator Programme vilket skapar en samverkansplattform för kommuner, finansiärer och globala experter som är framstående inom miljöarbetet för Östersjön. Byråns engagemang avser deltagande i behovsinventeringen hos respektive kommun och senare projektledare i sammanställning av material och utvecklande av en affärsplan för respektive kommun tillsammans med företrädare för bl a BCG, Ramböll, GE, Louis Berger Group och akademiker (bl a från Stockholm universitet, Stockholm Environment Institute, SLU). Mannheimer Swartlings medverkan leds av Tomas Johansson.

RAOUL
Välgörenhetsstiftelsen RAOUL, med bas i Sankt Petersburg, Ryssland, bistår ungdomar som vuxit upp på barnhem och internatskolor liksom andra arbetslösa ungdomar med särskilda behov från Sankt Petersburg och Leningrad-området. RAOULs målsättning är att hjälpa ungdomar med en svår social bakgrund att uppnå ett självständigt och självförsörjande liv som vuxna. Detta innefattar olika sociala stödåtgärder och inte minst jobbmatchning med hjälp av professionella rekryterare och jobbcoacher. RAOUL samarbetar med över 100 offentligt finansierade samhälleliga institutioner och utbildningsanstalter, icke-statliga organisationer och ett antal socialt ansvarstagande företag och verksamheter som bidrar med finansiering, arbetstillfällen och mentorer för ungdomarna. Byrån var involverad redan i grundandet av RAOUL och har varit representerad i styrelsen ända sedan dess. Därtill bidrar byrån med juridisk rådgivning på regelbunden basis. Mannheimer Swartlings medverkan leds av Åsa Hansdotter som också sitter i RAOULs styrelse tillsammans med Anna Sukharina och Sven Lexner. 

SOS Barnbyar
SOS Barnbyar finns i 134 länder och landområden. Organisationen har byggt upp och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen. Mannheimer Swartling har ett mångårigt samarbete med SOS Barnbyar Sverige och bidrar med juridisk rådgivning samt finansiellt stöd till SOS Barnbyars verksamhet. Vi har också ett bidragsmatchande program till förmån för SOS Barnbyar, som innebär att byrån matchar alla medarbetares fadderbidrag till organisationen. Sedan 2010 riktar byrån även sin julgåva till SOS Barnbyar. Mannheimer Swartlings medverkan leds av Therese Strömshed.

Öppet Hus
Öppet Hus är en ideell förening som genom mentorprogram och på andra sätt ska främja, stödja och uppmuntra unga vuxna till arbete och fortsatta studier. Genom olika aktiviteter önskar föreningen ingjuta framtidstro, motivation och positiv utveckling hos deltagande unga vuxna. Byrån bidrog vid bildandet av föreningen med rådgivning, och har sedan föreningens bildande haft en plats som sekreterare i styrelsen. Vid sidan av att agera sekreterare vid styrelse- och stämmomöten, bidrar byrån löpande med rådgivning till föreningen. Som medlem bidrar byrån även med mentorer. Mannheimer Swartlings medverkan leds av Emma Olnäs Fors som också är sekreterare i styrelsen för Öppet Hus.