Förslag till ny EU-lagstiftning om avfall

euDen 2 juli 2014 antog Europeiska kommissionen ett förslag till ändring av vissa direktiv på avfalls- regleringens område. Målet med de föreslagna ändringarna är att Europa ska ställa om till en cirkulär ekonomi där en ekonomisk tillväxt kan ske och många arbetstillfällen kan skapas.

Omställningen till att utnyttja avfall som resurs är viktigt för målet att uppnå en cirkulär ekonomi. Idag uppkommer cirka 2,5 miljarder ton avfall per år i EU. Av dessa uppskattas ca 500 miljoner ton vara sådant avfall som idag deponeras eller bränns, men som skulle kun­ nat ha återanvänts eller återvunnits. Hanteringen av avfall skiljer sig även mycket mellan medlemsstaterna och att utjämna dessa skillna­ der är också ett syfte med de föreslagna ändringarna. Till exempel finns det vissa medlemsstater som år 2011 deponerade mindre än 3 procent av sitt kommunala avfall medan andra medlemsstater de­ ponerade mer än 90 procent. Genom att inte utnyttja avfallet bättre går Europa idag miste om möjligheter till en effektivare resurs­ användning och såväl ekonomiska som sociala vinster går förlorade.

För att komma till rätta med olikheterna i avfallshantering med­ lemsstaterna emellan föreslås bl.a. att de nationella systemen för producentansvar ska harmoniseras, så att en viss miniminivå upp­ nås. Detta ska öka andelen avfall som återvinns eller återanvänds och även möjliggöra för den europeiska industrin att gemensamt och under samma förutsättningar utveckla och investera i nya tekniker för återvinning.

Genom att sätta ambitiösa mål för andelen avfall som återvinns och sträva mot en högre resurseffektivitet i kretsloppet menar kommissionen att avfallet ska komma att utgöra en resurs för samhället. Den cirkulära ekonomins tillväxt och ökade syssel­ sättning förväntas i sin tur leda till minskade växthusgasutsläpp och att EU ska kunna minska beroendet av importerade råvaror. En minskad råvaruimport förväntas även påverka tillverkningssektorn inom EU positivt eftersom riskerna förknippade med råvarutillgång skulle bli lägre.

För företagen, särskilt de små och medelstora, förväntas de före­ slagna ändringarna även innebära minskade administrativa bördor och förenklade rapporteringskrav. Dessutom förväntas ökningen av vissa arbetstyper inom avfallsindustrin som är särskilt arbetsinten­ siva, såsom insamling, återanvändning och materialåtervinning, innebära att många nya arbetstillfällen skapas. Dessa arbetstillfäl­ len kan av naturliga skäl inte flyttas utanför EU och beräknas uppgå till mer än 180 000 arbetstillfällen fram till 2030.

Detta ska öka andelen avfall som återvinns eller återanvänds och även möjliggöra för den europeiska industrin att gemensamt och under samma förutsättningar utveckla och investera i nya tekniker för återvinning.

Förändringarna som föreslås påverkar flertalet rättsliga skyldigheter och kommer vara omfattande. Ett brett spektrum av aktörer förvän­ tas beröras. Förändringarna avser i stor utsträckning att genomföra förbättringar för företagen genom harmoniering och förenklade regler. Samtidigt anses förändringarna utgöra förutsättningar för att möjliggöra en hållbar tillväxt, en ökad sysselsättning och en hållbar miljö.