Avfallsförbränning – samspel mellan olika regelverk

I Sverige utvinns stora mängder energi genom förbränning av avfall. Avfallsförbränning står idag för drygt 20 procent av fjärrvärmeproduktionen i Sverige och inom industrin används avfall som bränsle i produktionen. Förbränning av avfall är omgärdat av ett omfattande regelverk som kan vara komplicerat att navigera i. Den enskilde verksamhetsutövaren måste följa minst tre olika uppsättningar av regler: tillståndet till verksam- heten, förordningen om förbränning av avfall och BAT-slutsatser.

Det svenska regelverket om avfallsförbränning förändrades i och med implementeringen av det s.k. IED­direktivet (direktiv 2010/75/ EU om industriutsläpp) i svensk rätt. IED­direktivet innehåller regler för en mängd olika typer av industriverksamheter, bl.a. för stora förbränningsanläggningar. En viktig komponent i IED­ direktivet är de s.k. BAT­slutsatserna, bestämmelser om vad som är bästa tillgängliga teknik (Best Available Technique) i en viss verksam­ het. BAT­slutsatserna beslutas på EU­nivå och är tänkta att uppda­ teras ungefär vart åttonde år. Verksamhetsutövare är, i korta drag, skyldiga att följa sådana BAT­slutsatser som innehåller begränsnings­ värden för utsläpp inom fyra år från att de har offentliggjorts.

I samband med införandet av IED­direktivet antogs i Sverige också en ny förordning om förbränning av avfall (2013:253). Förordningen innehåller detaljerade bestämmelser om exempelvis tekniska krav på förbränningsanläggningar, hur mätningar och beräkningar ska ske och tillåtna utsläppsnivåer. Motsvarande bestämmelser fanns tidigare i Naturvårdsverkets föreskrifter. Reglerna har dock i flera avseenden skärpts genom förordningen.

Den enskilde verksamhetsutövaren måste alltså följa minst tre upp­ sättningar av regler: tillståndet till verksamheten, förordningen om förbränning av avfall och tillämpliga BAT­slutsatser. Regelverken ska i princip komplettera varandra och tillämpas parallellt, men har också en viss inbördes hierarki som gäller om reglerna krockar.

När en verksamhet tillståndsprövas ska tillståndsmyndigheten beakta de gällande BAT­slutsatserna och anpassa tillståndet efter dem. Tillståndet får vara strängare än BAT­slutsatserna. När det kommer nya BAT­slutsatser som innehåller begränsningsvärden för utsläpp är dock verksamhetsutövaren skyldig att inom fyra år följa dem, oavsett vad som anges i tillståndet – såvida inte tillståndet är strängare eller verksamhetsutövaren får dispens.

Dispens meddelas om kravet på efterlevnad av en viss BAT­slutsats skulle leda till oproportionerligt höga kostnader i förhållande till den hänsyn som ska tas till anläggningens geografiska läge, tekniska egenskaper och lokala miljöförhållanden. Det är vanligen läns­ styrelsens miljöprövningsdelegation som meddelar dispens, men frågan kan också prövas i samband med tillståndsprövning av verksamheten. En dispens innebär att verksamhetsutövaren enbart behöver förhålla sig till tillståndet och tillämpliga förordningar (och de BAT­slutsatser som inte omfattas av dispensen). Emellertid är dispensen begränsad på så sätt att den inte gäller i förhållande till nya BAT­slutsatser, som offentliggörs efter det att dispensen har lämnats. Dispens från de olika bestämmelserna i förordningen om förbränning av avfall kan enbart ske utifrån vissa i förordningen uppräknade grunder.

Regelverken ska i princip komplettera varandra och tillämpas parallellt, men har också en viss inbördes hierarki. Att en dispens meddelas i förhållande till en BAT­slutsats innebär inte någon lättnad i de krav som ställs i en förordning, eller omvänt. Respektive regelverk innehåller separata krav som måste följas var för sig. Att en verksamhetsutövare har fått dispens från ett krav i ett regelverk innebär alltså inte att denne har dispens även för snarlika eller relaterade krav i ett annat regelverk. Om en dispens har beviljats enligt ett av regelverken kan det dock medföra att en liknande bedömning görs av om det finns skäl för dispens från ett liknande krav i ett annat regelverk.

Nya BAT­slutsatser för avfallsförbränning väntas komma under 2018 och nya BAT­slutsatser för stora förbränningsanläggningar under 2015.