Utredningar och krishantering

Vi har omfattande erfarenhet av att genomföra utredningsarbete av olika karaktär, i företag och organisationer, inom både privat och offentlig sektor. Som advokater har vi goda förutsättningar att effektivt utföra utredningsärenden.

Beroende på hur föremålet för utredningen har identifierats – inom ramen för organisationens egna förebyggande åtgärdssystem, till följd av ett visselblåsarärende eller till följd av en utredande myndighet eller journalists arbete – varierar uppdragets omfattning och karaktär. Gemensamt för majoriteten av de utredningsärenden vi hanterar är att vi hjälper våra klienter att kartlägga ett visst händelseförlopp samt att identifiera och analysera relevanta juridiska frågor. Dessa frågor är inte sällan kopplade till straffrättsligt, regulatoriskt eller civilrättsligt och associationsrättsligt ansvar och tillhörande arbetsrättsliga frågeställningar.

Vi har även uppdrag att i förhållande till klienten genomföra självständiga, externa genomgångar av misstänkta avvikelser eller oegentligheter som har uppstått i företag och organisationer. I denna typ av utredningsärenden har vi en väl upparbetad metodik för att sätta ramarna för, genomföra och leverera resultatet av vårt uppdrag på ett sådant vis att utredningens självständighet och objektivitet upprätthålls.

Inom ramen för vår verksamhet har vi en bred erfarenhet av kontakter med utredande myndigheter och tillsynsorgan både i Sverige och utomlands. Vi har ett väl upparbetat kontaktnät av konsulter för assistans i utredningsarbetet såsom för hantering av och sökning i skriftlig dokumentation eller genomförande av integritetsundersökningar avseende specifika personer och bolag. Vidare har vi en bred erfarenhet av att arbeta tillsammans med brottmålsjurister och kommunikationsbyråer.