Hållbarhet i transaktioner

Vi hjälper företag inom ett brett spektrum av branscher och marknader att hantera hållbarhetsrelaterade frågor i transaktioner. Vår granskning i transaktioner syftar till att bedöma risken för att den aktuella verksamheten brister i efterlevnaden av relevanta hållbarhetsramverk och riktlinjer.

Inom ramen för vår transaktionsrådgivning ser vi att hållbarhetsaspekter ingår i de frågor som säljare och köpare har att hantera i transaktionen och att de utgör en naturlig del av den legala granskning som genomförs. En granskning som inkluderar hållbarhetsaspekter förbättrar förståelsen för vilka hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som är kopplade till en viss verksamhet. En sådan granskning möjliggör dessutom en bättre utvärdering av affären på ett tidigare stadium, att eventuellt värde i hållbarhetsfrågorna kan realiseras, samt att skador till följd av eventuella hållbarhetsrelaterade brister kan minimeras. En köpare som inkluderar hållbarhetsfrågor i sitt transaktionsarbete går därför in i en affär med en mer heltäckande riskanalys som grund och kan därigenom fatta bättre underbyggda investeringsbeslut. Köparen får dessutom ett värdefullt underlag för vidare arbete efter slutförd affär. I slutänden handlar det om att förbättra kunskapen om och förståelsen för den aktör som man gör affärer med och vilka risker och möjligheter som finns i den aktuella verksamheten.

Vår granskning i transaktioner syftar till att bedöma risken för att den aktuella verksamheten brister i efterlevnaden av relevanta hållbarhetsramverk och riktlinjer. Denna bedömning görs genom att vi, utifrån den specifika transaktionens förutsättningar, (i) identifierar hållbarhetsrelaterade risker kopplade till den aktuella verksamheten, och (ii) bedömer verksamhetens riskhantering, framför allt genom att granska verksamhetens interna styrning och verktyg för riskhantering (såsom uppförandekod, policydokument, interna rutiner och instruktioner). Vi hjälper även till att granska transaktionsstrukturer när dessa i sig kan medföra en risk.

Det materiella omfånget av en granskning ska spegla den verksamhet som granskas och kan exempelvis omfatta: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, anti-korruption, personuppgiftshantering, sanktioner och exportkontroll, produktkrav samt konkurrensfrågor. En god hantering av hållbarhetsrelaterade frågor förutsätter att resultaten av en granskning beaktas och hanteras i transaktionen och de avtal som styr den, samt att köparen följer upp integrationsarbetet efter tillträdet. Vi rådger självfallet även i dessa steg.