Hållbarhet i den löpande verksamheten

Mannheimer Swartlings rådgivning kring riskhantering och regelefterlevnad kan delas in i tre faser: (i) riskanalys, (ii) utformning av åtgärder och (iii) implementering. Denna arbetsmetodik och de komponenter som ingår i respektive fas följer av internationella riktlinjer inom området för regelefterlevnad.

Vi hjälper våra klienter att identifiera risker och möjligheter kopplade till vilken verksamhet företaget bedriver och hur verksamheten bedrivs. För att förstå företagets förmåga att förebygga och hantera risk, analyserar vi verksamhetens organisation utifrån ledningens arbete, styrdokument och processer för riskhantering och rapportering samt riskmedvetenhet hos verksamhetens medarbetare. Vidare analyserar vi även företagets affär, vilket innefattar företagets produkter och tjänster, de marknader verksamheten bedrivs på och företagets värdekedja. Exempel på ämnesområden är mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, anti-korruption, personuppgiftshantering, sanktioner och exportkontroll, produktkrav samt konkurrensfrågor.

Mot bakgrund av genomförd riskanalys hjälper vi våra klienter att utforma och implementera relevanta åtgärder såsom policydokument, interna riktlinjer, processer och rutiner samt att förankra dessa genom intern kommunikation och utbildning. Exempelvis hjälper vi våra klienter med att upprätta, granska och implementera uppförandekoder, ämnesspecifika policydokument, riktlinjer för tredjepartskontroll och visselblåsningsprogram. Vi rådger dessutom kring övervakning, uppföljning och utvärdering av företags förebyggande och proaktiva åtgärdsprogram samt kring lagkrav avseende hållbarhetsredovisning.