7 september 2015 - Uppdrag

Tillståndet till Slussens ombyggnad och Mälarens omreglering har vunnit laga kraft

Högsta domstolen meddelade den 19 augusti 2015 beslut om att inte bevilja prövningstillstånd till överklagande parter i ”Slussen-målet”. Detta innebär att Stockholms kommun (Staden) har lagakraftvunnet tillstånd enligt miljöbalken för att bygga om Slussen och reglera om Mälaren, och därmed kan den planerade byggstarten nästa sommar bli av.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt lämnade i februari 2014 Staden tillstånd till vattenverksamhet i samband med Slussens ombyggnad och Mälarens omreglering. Efter överklaganden från ett stort antal parter, inklusive Staden, meddelade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt dom i januari 2015, vilken bekräftade tillståndet och i allt väsentligt ändrade villkoren i de avseenden som Staden hade yrkat. Flertalet av de tappande parterna överklagade domen till Högsta domstolen, som nu har meddelat att den inte kommer att pröva målet.

 Staden anlitade under 2010 Mannheimer Swartling för att tillsammans med Staden ta fram tillståndsansökan och företräda Staden i tillståndsprövningen. Under ärendets gång har ett flertal jurister, främst från byråns miljörättsgrupp, deltagit i arbetet. Per Molander och Bo Hansson har lett byråns team och de biträddes senast av Joel Mårtensson, Josefin Ohlson och Christoffer Lundqvist.